ข่าว

"ครม." วันนี้ ชงเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ขยายเวลามาตรการภาษีสู้โควิด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน การประชุม "คณะรัฐมนตรี" วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะการเสนอขยายเวลามาตรการทางด้านภาษีของกระทรวงการคลังและการชงปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19

การประชุม "คณะรัฐมนตรี" (ครม.)วันนี้ (26 เมษายน 65 ) มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะการขยายเวลา "มาตรการทางด้านภาษี" ของกระทรวงการคลัง และการปรับเพิ่ม "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 

 

ทั้งนี้การ "ประชุม ครม." ในวันนี้มีวาระที่น่าสนใจดังนี้

 

-ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..เรื่อง "การขยายระยะเวลามาตรการภาษี" เพื่อสนับสนุน การบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

-ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล

 

-ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เรื่องการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 

 

-เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565) 

 


 

- "การเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

-ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขตของคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

 

-ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

 

-รัฐบาลเนการาบรูไนดารุสซาลาม เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย (นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์) 
 

ทั้งนี้ก่อนการประชุม "คณะรัฐมนตรี" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการอาคารแสดงประเทศไทยและผลงานนวัตกรรม อนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ชนะการแข่งขันนวัตกรรมของโลกจากงาน World Expo 2020 Dubai 

 

ขณะที่ นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนิทรรศการ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์อาหารกลางวันโรงเรียน (Lunch and Learn Project)
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ