ข่าว

"ครม."ถกสถานการณ์-มาตรการรับมือโควิด-19 -ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ครม." ถกสถานการณ์-มาตรการรับมือโควิด-19 หลัง สธ.คาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งพิจารณาความช่วยเหลือโควิด-19 แบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น -ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

19 เมษายน 2565 การประชุม "คณะรัฐมนตรี "ที่จะมีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ จะมีการหารือถึงการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ และจะมีการรายงานแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยและแนวทางมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ ศบค.พิจารณาในวันที่ 22 เมษายนนี้ พร้อมกับพิจารณาความช่วยเหลือโควิด-19 จากรัฐบาลญี่ปุ่น 


วาระต่างๆ มีดังนี้

 

-เรื่องเสนอ "คณะรัฐมนตรี" ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 รวม 112 ครั้ง

 

-รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำเดือนงบประมาน พ.ศ.2563-2564

 

-รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 


- ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้แผนงาน The Programme for COVID-19 Crisis Response Emergency Support จากรัฐบาลญี่ปุ่น


- โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 2562/2563

 

-ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. ....
 

-การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคุมาโมโตะ (Kumamoto Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ครั้งที่ 4 (4TH Asia – Pacific Water Summit : 4TH APWS)

 

-ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า(JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4

 

-รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและมองโกเลีย

 

-ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

-รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

- รายงานผลการประชุมคณะการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

 

- รายงานประจำครึ่งปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 

- รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางและรูปแบบการกำหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระทำความผิด
 

 นอกจากนี้คาดการณ์ว่าอาจมีการพิจารณา

 

-การแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล  

 

-มาตรการการลดค่าครองชีพอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมครม.พิจารณา เช่น แนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงและปุ๋ยขาด รวมถึงปัญหาอาหารสัตว์ 

 

-การลดอัตราหรืองดจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการต่ออายุทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะในปี 2565 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ