ข่าว

ราชกิจจาฯประกาศให้ ระเบียบ"เลือกตั้ง"ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วอร์มอัพเลือกตั้ง ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ระเบียบ"เลือกตั้ง"สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม บทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่น มีผลบังคับใช้แล้ว

24 ก.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 

สำหรับระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฉบับนี้ สาระสำคัญ เป็นการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด ประจำท้องถิ่น โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อปี 2562 หลายประเด็นให้สอดคล้องกับบทบัญญัตรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 15 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 31 มาตรา 37 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 105 มาตรา 110 มาตรา 111 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้

 

อาทิ  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” ระหว่างบทนิยาม คำว่า “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” และค าว่า “นายอำเภอ” ในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “

 

“ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ”

 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 “ข้อ 8 กรณีที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 110 หรือมาตรา 111 หรือ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/4 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/8) ”

 

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 11 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  “เมื่อได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ ”

 

ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 11/1 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 “ข้อ 11/1 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯประกาศให้ ระเบียบ"เลือกตั้ง"ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯประกาศให้ ระเบียบ"เลือกตั้ง"ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯประกาศให้ ระเบียบ"เลือกตั้ง"ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้ว ราชกิจจาฯประกาศให้ ระเบียบ"เลือกตั้ง"ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯประกาศให้ ระเบียบ"เลือกตั้ง"ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯประกาศให้ ระเบียบ"เลือกตั้ง"ท้องถิ่นมีผลบังคับใช้แล้ว

 

คลิก อ่านระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์...

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ