25 มีนาคม 2563 จากกรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

 

 

ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีได้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ ๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ความว่า

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ ๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของผู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ด๙ (COVD ๑๙) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้รชการจังหวัดอุดรธนี โดยคมเห็นอบองณะกรรมกรโรติต่อจังหวัดอรรนี ในการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

 

ข้อ ๑ ดำเนินการมาตรการชุมชนการสั่งปิดชั่วคราวสถานที่ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

 

ข้อ ๒ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นการชั่วคราว ดังนี้

 

๑) ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงตั้งแต่เวลา o๕.oo น. - ๒๒.๐๐ น.

๒) โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่ง ประกอบด้วย สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี และสถานธนานุเคราะห์ ๓๘ 

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตมดำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

เด็ดขาด ผู้ว่าฯอุดรสั่งปิด7-11 หลัง 4 ทุ่ม