ข่าว

ภูมิธรรม ขึ้นอันดับ 1 รักษาราชการนายกฯ  พ่วง  รักษาการรมว. ต่างประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ "ภูมิธรรม เวชยชัย " ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีคนที่ 1  ทั้งยังพ่วง รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  กรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำดับดังนี้

.

1 นายภูมิธรรม เวชยชัย
2 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
3.นายปานปรีย์ พหิทธานุดร 
4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
5.พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
6.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

.

 

 

 

ทั้งนี้ระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

 

 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 

 

 

ภูมิธรรม ขึ้นอันดับ 1 รักษาราชการนายกฯ  พ่วง  รักษาการรมว. ต่างประเทศ

.

ภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

.

 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเลื่อน นายลวรณ แสงสนิท อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

 

 

 


นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

 

 

 

 


ขณะเดียวกัน​ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
  1. นายสมคิด เชื้อคง     ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
  2. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม     ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   
  3. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ   ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   
  4. นายชัย วัชรงค์    ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

 

 

 

 

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอการแต่งตั้ง พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด