ข่าว

ด่วน ที่ประชุมรัฐสภา มีมติ ถอนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ ส.ส.

ที่ ประชุมรัฐสภา มีมติ ถอน "ร่างพ.ร.ปเลือกตั้ง" ฯส.ส. หลังเดินหน้าพิจารณาต่อไม่ได้ เพราะมีปัญหา สูตรหาร 500 ที่ผ่านความเห็นชอบมาในมาตรา 23

ด่วน รัฐสภามีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ถอนร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งฯ กลับไปพิจารณาใหม่

ที่ประชุมรัฐสภา มีมติ 476:25 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง ไม่ลงคะแนน 9 เสียง ให้ถอนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ของ กมธ. ออกไปก่อน เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จให้นำกลับมาพิจารณาต่อจากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

เกือบ 2 ชั่วโมง ที่กรรมาธิการฯ และสมาชิกต่างถกเถียง ถึงประเด็นปัญหาของการลงมติในมาตราที่ 23 ที่ส่งผลกระทบต่อมาตราที่เหลือ จนไม่สามารถพิจารณาต่อในมาตราอื่นได้

นายสาธิต ปิตุเตชะ ประธานกรรมาธิการฯ ลุกขึ้นชี้แจงหลังสมาชิกถกเถียงกัน โดยยืนยันว่า กมธ. ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งได้ทำงานอย่างหนัก และลงมติมาตรา 23 กมธ.เสียงข้างมาก มีมติให้ใช้สูตร ‘หาร 100’ แต่เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา   กลับมีมติตาม กมธ.เสียงข้างน้อย ซึ่งตนพยายามยืนยันมาตลอดว่า การทำเช่นนี้เป็นการก้าวก่าย กมธ.หรือไม่ และ ปัญหาจะตามมาแน่นอน ซึ่งที่สุดก็เกิดขึ้นจริง

 

ด่วน ที่ประชุมรัฐสภา มีมติ ถอนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ ส.ส.

 

“ดังนั้น รัฐสภาต้องรับผิดชอบ เพราะเคยเตือนไปแล้วว่า ขอให้คิดให้รอบคอบก่อนลงมติ ขณะเดียวกัน ตลอดช่วงเช้าถกเถียงกันมาพอสมควร และมองว่า ม.24 แม้ไม่มีการแก้ไข แต่เมื่อกลับมติใน ม.23 แล้วก็ย่อมมีผลกระทบกับ มาตราที่เหลือ”

ดังนั้น จึงมี 2 ทางออก คือ แนวทางให้ กมธ.ขอถอนร่างออกไปก่อน เพื่อนำกลับไปแก้ไขให้สอดคล้องแล้วนำกลับมาเสนอในที่ประชุมรัฐสภาใหม่ โดยพิจารณาต่อในมาตราที่เหลือ และแนวทางให้เดินหน้าพิจารณาลงมติในมาตราที่เหลือต่อไปเลย

จากนั้น ที่ประชุมได้ฟังความเห็นจาก กมธ. ว่าจะใช้แนวทางใด จนท้ายที่สุด นายสาธิต ประธาน กมธ.เสนอขอถอนร่าง กมธ. ออกไปก่อน

ด้านนายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานวิปรัฐบาล ระบุว่า ขอให้ กมธ.รู้หน้าที่ว่า มติรัฐสภามีมติอย่างไรก็ต้องยอมรับ ไม่ใช่เอาความรู้สึกมาตัดสินเช่นนี้

 

ด่วน ที่ประชุมรัฐสภา มีมติ ถอนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งฯ ส.ส.

 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา คราวนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลังจากนายชวน หลีกภัย ประธานการประชุม สั่งพักการประชุม เพื่อให้กรรมาธิการฯ ได้ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับ มาตรา 23 ว่าด้วยสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งได้มีการแก้ไขตามการสงวนคำแปรญัตติของ นพ.ระวี มาศฉมาดล กมธ.เสียงข้างน้อย ที่ให้ใช้สูตร หาร 500 ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขมาตราอื่น สอดคล้องกับมติ หาร 500 ของที่ประชุมรัฐสภาครั้งก่อน

 

เจษฎ์ โทณะวนิก นักวิชาการทางกฎหมายให้ความเห็นว่า เมื่อรัฐสภา มีมติ ถอนร่าง ของกรรมาธิการออกไป โดยปกติเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะต้องนำกลับขอมติในขั้นรับหลักกันใหม่ แต่เมื่อถอนออกจากการพิจารณาวาระสามก็สามารถนำกลับมาพิจารณาต่อไปได้

 

ยุทธพร อิสระชัย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบุว่าต้องดูเงื่อนไขว่าการถอนร่างกรรมาธิการจะมีเงื่อนไขอย่างไร เพราะต้องแก้ไขมาตราที่เหลือให้สอดคล้องกันขณะที นายสาธิต ปิตุเตชะ ประธานกรรมาธิการนัดหารือ กรรมาธิการค่ำวันนี้ เพื่อหาทางออกต่อไป