ข่าว

เหตุผลที่ผลักดันหลักสูตร ด้าน "ภาพยนตร์" สำหรับโรงเรียนในสังกัด "พัทยา"

เหตุผลที่ผลักดันหลักสูตร ด้าน "ภาพยนตร์" สำหรับโรงเรียนในสังกัด "พัทยา"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน การนำภาพยนตร์มาใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกกว้างนอกห้องเรียน

วันที่ 22 มิ.ย.65 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 

 

เหตุผลที่ผลักดันหลักสูตร ด้าน "ภาพยนตร์" สำหรับโรงเรียนในสังกัด "พัทยา"

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เมืองพัทยามีรูปแบบและหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ และให้บุคคลากรและนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองของ เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ที่เมืองพัทยาได้ร่วมกับ อพท.ดำเนินการมา

 

โดยร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ที่มี นายเฉลิมพล แย้มเกสร เจ้าหน้าที่พัฒนาพิเศษ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมหารือ

 

เหตุผลที่ผลักดันหลักสูตร ด้าน "ภาพยนตร์" สำหรับโรงเรียนในสังกัด "พัทยา"

 

 

เหตุผลที่ผลักดันหลักสูตร ด้าน "ภาพยนตร์" สำหรับโรงเรียนในสังกัด "พัทยา"

 

ด้าน น.ส.ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ร่วม กับคณะเมืองพัทยาและ อพท. ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตัวแทนหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาภาพยนตร์ ที่จะมีกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักภาพยนตร์ ทั้งกิจกรรมภาพยนตร์ในโครงการโรงหนังโรงเรียน 

 

ที่จะมีการคัดเลือกภาพยนตร์ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ โดยแบ่งโปรแกรมภาพยนตร์ออกเป็น 5 ช่วงระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ),ระดับประถมศึกษาตอนตัน (ป.1-3), ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4-6), ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

 

ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน การนำภาพยนตร์มาใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกกว้างนอกห้องเรียน ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่องต่างๆ นำประเด็นในภาพยนตร์ที่ชม โดยชวนเด็กนักเรียนมาเปิดประเด็นพูดคุย ถึงมุมมองความคิดต่อเรื่องราวต่างๆ กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน และกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนบนรถโรงหนัง

 

ในการประชุมได้หารือรายละเอียดการดำเนินการว่า จะจัดทำให้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรีสำหรับ ม.ปลาย หรือปรับมาเป็น ม.ต้น เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ชุมนุม หรือกิจกรรมโครงงาน ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนของเมืองพัทยา ซึ่งต้องมีการพูดคุยความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว ก่อนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพราะถ้าหากจะเริ่มนับหนึ่งเรื่องนี้แล้วต้องทำงานอย่างเป็นระบบ

 

เหตุผลที่ผลักดันหลักสูตร ด้าน "ภาพยนตร์" สำหรับโรงเรียนในสังกัด "พัทยา"

 

อนันต์ กิ่งสร - อติชาติ สุขยืน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด