ข่าว

เช็ก "สิทธิบัตรทอง" เบิกค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุม 17 รายการ อะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กรายละเอียดสิทธิบัตรทอง ครอบคลุม 17 รายการค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์ และ 5 รายการที่ไม่ครอบคลุมเบิกไม่ได้

เช็กรายละเอียด "สิทธิบัตรทอง" ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 เห็นชอบ(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ซึ่งระบุชัดเจนว่า "สิทธิบัตรทอง" ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการใดบ้าง และอะไรที่ไม่ครอบคลุม 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับบริการที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรวม 17 รายการ ได้แก่
 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจและรับฝากครรภ์

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

14. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

15. การบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

16. การรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)

17. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

"สิทธิบัตรทอง" ไม่ครอบคลุม 5 รายการและเบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้

1. เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการเเพทย์  

2. การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการเเพทย์

3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

4. การปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ไม่ปรากฎตามบัญชีเเนบท้าย

5. การบริการทางการเเพทย์อื่น ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด
เช็ก "สิทธิบัตรทอง" เบิกค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุม 17 รายการ อะไรบ้าง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ