ข่าว

ไม่ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ระวังถูก "ตัดสิทธิทางการเมือง" 2 ปี  

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คน กทม. ระวังโดน "ตัดสิทธิทางการเมือง" 2 ปี ถ้าไม่เเจ้งเหตุไม่ไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." เเจ้งได้ผ่าน 3 ช่องทางนี้เลย 

คน กทม. หากไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." จะทำให้ถูก "ตัดสิทธิทางการเมือง"  โดยมีกำหนดระยะเวลาของการถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี นับเเต่วันเลือกตั้ง  

 

 

1. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
2. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3. ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
4. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

โดยการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ดำเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้


1. ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่น(ผู้อำนวยการเขต) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


2. ทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 7 วันก่อน
วันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

 

3. การแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ
www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ