ข่าว

"คน กทม." วางเเผนด่วน หากไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ 22 พ.ค.65 ต้องเเจ้ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"คน กทม." วางเเผนด่วน มีเหตุจำเป็น ไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ 22 พ.ค.นี้ ต้องเเจ้งนายทะเบียนล่วงหน้า 7 วันก่อนเลือกตั้ง

เหตุจำเป็นอะไรบ้าง ต้องเเจ้งเมื่อไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ กทม. เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้   "คน กทม." ต้องแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นตามที่มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุ ประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และหลังวันเลือกตั้งภายใน 7 วัน โดยสามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ 

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
 

กรณีที่ผู้มีสิทธิ "เลือกตั้ง" ได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ