ข่าว

ตรีนุช แถลง "วันเด็กแห่งชาติ2565" จัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.ศึกษาฯ "ตรีนุช" แถลงนายกฯให้คำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ2565" ว่า " รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" ขอให้หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนร่วมจัดงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองของชาติ

"วันเด็กแห่งชาติ2565" รัฐไทยจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนทุกปี ในวันเสาร์ที่2 ของเดือนมกราคม ซึ่งในปี2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้แถลงข่าวในเรื่องนี้

 

วันที่ 21  ธันวาคม 2564  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)แถลงข่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ

 

พร้อมด้วยหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เติบโตเป็นพลเมืองของชาติสืบไป

สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ของทุกปี

 

โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ใจความว่า

 

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

ตรีนุช แถลง \"วันเด็กแห่งชาติ2565\" จัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สู่สาธารณชน หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา โดยขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาร่วมกันประชาสัมพันธ์

 

เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ด้วยการตั้งใจเรียน และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ บนพื้นฐานของการมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป

logoline