ข่าว

เรียนไปไม่เอ้าท์ ประเดิม รีวิว10 หลักสูตรสจล.ทั้ง สายวิทย์-สายศิลป์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เรียนไปไม่เอ้าท์ ประเดิม รีวิว10 หลักสูตรของ สจล. ที่น่าสนใจทั้งเด็กเรียนสายวิทย์ และ เด็กเรียนสายศิลป์ เพื่อเป็นข้อมูลได้เตรียมความพร้อม ก่อนลงสนามTCAS65

สำหรับในช่วงการรับสมัครTCASใน ปีการศึกษา2565น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังเตรียมเลือกคณะที่มีสาขาหลากหลายจนอาจตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกสาขาไหนดี เพื่อให้น้องๆ ทั้งเด็กสายวิทย์และสายศิลป์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 

มีหนึ่งสถาบันที่น้องๆ รู้จักกันดี คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นั่นเอง มาดูกันว่า10 หลักสูตร ที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้าง มาเริ่มกันที่5สาขาแรกเอาใจน้องสายวิทย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอบรับดีมานด์ในสนามธุรกิจยุคดิสรัปชัน

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อขับเคลื่อนองค์กรภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจไทย หลักสูตรที่มาแรงแซงโค้งคงไม่พ้นหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม และหลักการคํานวณเชิงตัวเลขคณิตศาสตร์ มีวิชาเลือกที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการไอทีด้วย อาทิBlock chain, Machine learningและAIอีกทั้งยังแบ่งเป็น3สายหลัก น้อง ๆ สามารถเลือกได้ตามความสนใจ ได้แก่1. Software2.Internet of thingหรือhardware3.Networkสำหรับน้องที่สนใจ ติดตามข้อมูลคณะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://engineer.kmitl.ac.th

 

จบมาทำงานอะไร :วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครือข่าย นักพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปั้นครูวิศวกรคุณภาพ ทั้ง‘เก่ง’ทั้ง‘เข้าใจ’

สำหรับสาขานี้เป็นการบูรณาการณ์ความรู้จาก2สาขา ได้แก่ ความรู้ด้านครุศาสตร์ และความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยน้องๆ จะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมและวิชาเกี่ยวกับครุศาสตร์ที่สอดแทรกอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้และทัศนคติของการเป็นวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย อีกทั้งน้องๆ ยังสามารถเลือกแขนงวิชาที่สนใจ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ซึ่งเมื่อจบไปก็สามารถไปทำอาชีพครูสอนที่แตกต่างไปตามศาสตร์ที่เลือกได้

 

หากน้อง ๆ สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพจเฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/ietech.kmitlและเว็บไซต์ http://www.ietech.kmitl.ac.th

 

จบมาทำงานอะไร : ครูหรืออาจารย์ประจำสถานศึกษา นักวิชาการ นักฝึกอบรม และสามารถต่อยอดเป็นวิศวกรได้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัพเกรดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มุ่งสร้างนักพัฒนาโปรแกรมอย่างมืออาชีพ

ในยุคดิสรัปชันที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยมีการผนวกศาสตร์จากวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นเข้ามาด้วย คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาที่มุมเน้นสร้างนักพัฒนาโปรแกรมอย่างมืออาชีพทางด้านData Engineering, Data Science, AI, Big dataฯลฯ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคใหม่โดยน้อง ๆ ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://www.science.kmitl.ac.th

เรียนไปไม่เอ้าท์ ประเดิม รีวิว10 หลักสูตรสจล.ทั้ง สายวิทย์-สายศิลป์

จบมาทำงานอะไร : นักพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และระบบงานสารสนเทศต่างๆ วิศวกรรมข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร ยกระดับอาหารด้วยวิทยาศาสตร์

เน้นองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหาร ซึ่งจะได้เรียนรู้แขนงวิชา อาทิ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหาร จุลชีววิทยาในอาหาร หลักการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร น้องคนไหนที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://foodindustry.kmitl.ac.thหรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่https://www.facebook.com/food.industry.kmitl

 

จบมาทำงานอะไร : ฝ่ายการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นๆ

เรียนไปไม่เอ้าท์ ประเดิม รีวิว10 หลักสูตรสจล.ทั้ง สายวิทย์-สายศิลป์

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและวิเคราะห์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

สาขานี้น้อง ๆ จะได้เรียนแบบบูรณาการณ์ ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นและสถิติ วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน วิทยาการข้อมูล วิเคราะห์เชิงสถิติ และวิศวกรรมข้อมูล โดยวิชาดังกล่าวสามารถนำมาต่อยอดในวิชาที่เป็นแก่นของสาขานี้ได้ อาทิ การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://www.it.kmitl.ac.th

 

จบมาทำงานอะไร : นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง นักพัฒนาแบบจําลองข้อมูล

เรียนไปไม่เอ้าท์ ประเดิม รีวิว10 หลักสูตรสจล.ทั้ง สายวิทย์-สายศิลป์
สจล.นอกจากจะมีสาขาสายวิทย์ที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักน้องน้องหลายๆ คนแล้ว ก็ยังมีสาขาอื่นในสายศิลป์ที่น่าสนใจหลากหลายสาขา รองรับน้อง ๆ หัวครีเอททีฟ (Creative) ที่มีใจรักและสนใจ เรามาดูกันว่า5สาขายอดฮิตที่มีคะแนนการแข่งขันสูง มีอะไรบ้าง

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับการวางผังอาคารอย่างมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

อีกหนึ่งสาขายอดฮิตของน้อง ๆ สายครีเอทีฟ โดยสาขานี้เป็นศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบวางผังอาคาร องค์ประกอบทางกายภาพของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร และสภาพแวดล้อมหรือการอนุรักษ์อาคาร อีกทั้งน้อง ๆ จะได้เรียนโปรแกรมSketchUpใช้ในพื้นฐานการออกแบบต่างๆ ตั้งแต่สโคปเล็กถึงใหญ่ อาทิ โครงสร้างบ้าน อาคาร ตลอดจนโรงแรม ไม่เพียงเท่านี้!เมื่อเรียนจบน้อง ๆ จะได้รับ “วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” สำหรับยื่นขอ “ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก” ได้ในอนาคต หากน้อง ๆ สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่www.arch.kmitl.ac.th

 

จบมาทำงานอะไร : สถาปนิก งานที่ปรึกษา วางผัง ออกแบบอาคารและควบคุมงานการก่อสร้าง การเขียนแบบ สถาปัตยกรรม การออกแบบงานศิลปะ การออกแบบงานกราฟฟิกทั่วไป

เรียนไปไม่เอ้าท์ ประเดิม รีวิว10 หลักสูตรสจล.ทั้ง สายวิทย์-สายศิลป์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลิตนักสื่อสาร พัฒนาวงการเกษตร

น้อง ๆ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมสาขานิเทศศาสตร์ ถึงไปอยู่ในคณะเทคโนโลยีเกษตร จริง ๆ แล้วสาขานี้เป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำ ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการเกษตรทำการสื่อสารไปสู่เกษตรกรชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผ่านทางสื่อและช่องทางรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งน้อง ๆ จะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตร และพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ทุกด้าน อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอคอนเทนต์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ กราฟิก สิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล อีเว้นท์ สื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด สื่อสารชุมชน ฯ เพื่อให้น้อง ๆ ออกไปเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีพื้นความรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องที่ยากให้ออกมาให้เข้าใจได้ง่ายนั่นเอง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.agri.kmitl.ac.thหรือFacebookคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

 

จบมาทำงานอะไร : งานด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อ การส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจของตนเอง

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริหารธุรกิจ ปั้นนักบริหารยุคดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม) มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักวิชาการพื้นฐานทางบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการและนักบริหารรุ่นใหม่

 

โดยมีความรู้และทักษะด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ มีทักษะการพูด การเขียน การนำเสนอผลงานและการทำงานเป็นทีม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่อย่างเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ประกอบด้วย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หากน้อง ๆ สนใจเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.kbs.kmitl.ac.th/home

 

จบมาทำงานอะไร :ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย โดยสามารถทำงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

 

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริหาร คณะศิลปศาสตร์ กับการยกระดับการท่องเที่ยว

น้อง ๆ จะเรียนเรื่องการท่องเที่ยวและการโรงแรม เน้นองค์ความรู้ด้านการบริการ อาทิ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย ฯลฯ นอกจากจะได้เรียนทั้งเชิงทฤษฎีแล้ว ยังมีการเรียนเชิงปฏิบัติให้ได้ประสบการณ์และความสนุก อาทิ การจัดงานและการประชุม ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://la.kmitl.ac.th/th

 

จบมาทำงานอะไร : มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทจัดนำเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานสายการบิน ภาครัฐ และเอกชน

 

สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เร่งผลิตครูสถาปัตฯ คุณภาพ รับเด็กยุคใหม่

เนื่องจากสถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของชาติ สาขานี้จึงเป็นการปั้นบุคลากรที่จะมาให้ความรู้ เพื่อต่อยอดไปสู่เด็กรุ่นต่อๆไป โดยน้อง ๆ จะได้เสริมสร้างทักษะด้านสถาปัตยกรรมในการออกแบบอาคารขนาดใหญ่ ทั้งทางด้านโครงสร้างวิศวกรรม งานระบบอาคารและสามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และฝึกฝนให้มีทักษะด้านวิชาชีพครู ทั้งเรื่องการสอนและทัศนคติในวิชาชีพ รวมถึงสามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและยังสามารถเป็นนักวิชาการ โดยน้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.ietech.kmitl.ac.th/

 

จบมาทำงานอะไร : ครู หรืออาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา สถาปนิก นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาและประสานงานด้านงานสถาปัตยกรรม ผู้ประมาณราคางานออกแบบสถาปัตยกรรม

logoline