ข่าว

ราชกิจจาฯประกาศขยับ "จักพันธ์ -ต่อศักดิ์" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ "นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" ดำรงตำแหน่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ"นายต่อศักดิ์ อัศวเหม" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ "นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์" ดำรงตำแหน่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ"นายต่อศักดิ์  อัศวเหม"ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

รายละเอียดดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

 

เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำตับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ ๒๒/๒๕'๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายอิสสระ สมชัย สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๕๘ (๔) (๒) และมาตรา ๙๖ (6) นับแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

 

ซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๒ วรรคสอง และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

ดังนั้น สมาชิกภาพของนายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๑๑ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๗๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) (๖) และมาตรา ๙๖ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 ประกอบกับนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ ๒๕ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖0

 

 

 

 

ราชกิจจาฯประกาศขยับ "จักพันธ์ -ต่อศักดิ์" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไป(ลำดับที่ 26 )ในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
จำนวน ๑ คน "นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์"

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

๑0ธันวาคม ๒๕๖๔

 

และราชกิจจานุเบกษาลงประกาศสภาผู้แทนราษฎรอีกฉบับ

 

เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ ๒๒/6๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑0 (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) นับแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒วรรคสองและให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎว่างลงตามรัฐธรรมนูญ ม. ๑0๕ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๔

 

ดังนั้น สมาชิกภาพของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑0๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑0๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖0 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรูแทน ดังนี้ 

ราชกิจจาฯประกาศขยับ "จักพันธ์ -ต่อศักดิ์" เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ
จำนวน ๑ คน  นายต่อศักดิ์ อัศวเหม

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ขวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ