ข่าว

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “กรรมการมหาเถรสมาคม” ชุดใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “กรรมการมหาเถรสมาคม”ชุดใหม่แล้ว โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย)วัดไตรมิตร (เจ้าคณะใหญ่หนกลาง) ยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ต่อไป

 

11 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “กรรมการมหาเถรสมาคม” ชุดใหม่แล้ว โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(เจ้าคุณธงชัย)วัดไตรมิตร(เจ้าคณะใหญ่หนกลาง)ยังเป็น "กรรมการมหาเถรสมาคม" ต่อไป

 

สำหรับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือเจ้าคุณธงชัย ตกเป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับการเสนอเปลี่ยนตัว เจ้าอาวาสวัดสร้อยทองจากพระราชปัญญาสุธี (รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง) เป็นรูปอื่นก่อนหน้านี้กระทั่งเป็นมูลเหตุหนึ่งข้อพิพาท และทำให้ มหาไพรวัลย์ ตัดสินใจลาสิกขา ในที่สุด

 

สำหรับ กรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ดังนี้

 

๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๔. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๕. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

 

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “กรรมการมหาเถรสมาคม” ชุดใหม่

 ๖. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๗. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ า กรุงเทพมหานคร

 

๘. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๙. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๐. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๑. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๒. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๓. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๔. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๕. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “กรรมการมหาเถรสมาคม” ชุดใหม่

 

๑๖. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๗. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๘. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณส วโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๑๙. พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

๒๐. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ]

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ