ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 17ราย ประกาศราชกิจจาฯ 5ธันวา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันที่ 5 ธันวา ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ใหม่จำนวน 17 ราย ดังต่อไปนี้

 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 17 ราย ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1. รองศาสตราจารย์จิระเด ช  แจ่มสว่าง สังกัด คณะเกษตร กำแพง แสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัด คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 17ราย ประกาศราชกิจจาฯ 5ธันวา

 

2. รองศาสตราจารย์ไพศาล  คงคาฉุยฉาย  สังกัดคณะวิศวกรรม ศา สตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561

 

3. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

 

4. รองศาสตราจารย์อริน ทิพย์ธรรมชัยพิเนต สังกัดคณะ วิทยาศาสต ร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 17ราย ประกาศราชกิจจาฯ 5ธันวา

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 17ราย ประกาศราชกิจจาฯ 5ธันวา

 

5. ร องศ าสตราจารย์เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ สังกัดคณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ศิริจิต สุทธจิตต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขา วิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

1. รองศาสตราจารย์วาสนา สุขุมศิริชาติ  สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

2. รองศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

 

3. รองศาสตราจารย์ฉัตรศรี เดชะปัญญา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1. รองศาสตราจารย์ชนิตรา ธุวจิตต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

2. รองศาสตราจารย์พูลชัย จรัสเจริญวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

1. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เชวงกิจวณิช สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 

2. รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561

 

3. รองศาสตราจารย์พรศิริ สิงหปรีชา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์ธวัชชัย แพชมัด สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

 

2. รองศาสตราจารย์บัณฑิต ย์ เต็งเจริญสกุล สังกัด คณะสัตวแพท ยศาสต ร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [จำนวน ๑๗ ราย ๑. รองศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง ฯลฯ]

logoline