ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน ๒๐ นาย ดังนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

 

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ จำนวน ๔ นาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

๑. พันเอก เดชดำรง พงษ์ไทย ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษการช่วยรบ และสนับสนุนการช่วยรบ หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์/ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 

๒. พันเอก ชาติชาย ถนอมกุลบุตร ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษแผนและคำสั่ง/ อำนวยการปฏิบัติการและประเมินผล หน่วยอ านวยการยุทธวังและแผนงานอำนวยการในพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 

๓. พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษระดมสรรพกำลัง และปฏิบัติการ หน่วยอำนวยการยุทธวังและแผนงานอำนวยการในพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๔. พันเอก อนันต์ บุตรพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานพิเศษปฏิบัติการและ สายวิทยาการราชองครักษ์ หน่วยวิทยาการราชองครักษ์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

 

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จำนวน ๑๓ นาย

 

๑. พลตรี นิธิชัย แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบำรุง กรมฝ่ายส่งกำลังบำรุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๒. พลตรี สายน้ำ พินิจอักษร ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจ า ส านักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๓. พันเอก เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ  สำนักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๓ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๔. พันเอก พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองหลักนิยมวิชาการในการฝึก (๑) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๕. พันเอก ศุภ์เมธิศ วีรกิตติสุนทร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (๑) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

 

๖. พันเอก จักรพงษ์ เส -ลา ตำแหน่ง เสนาธิการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 

๗. พันเอก อรรถกร ด่านสกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองโรงเรียนทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการ เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 

๘. พันเอก ปกรณ์กิตติ์ คงประดิษฐ์ธร ตำแหน่ง รักษาราชการ รองผู้อ านวยการ กองนโยบายและแผน (๒) กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๙. พันเอก ศรัทธา นิลกำแหง ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเตรียมการ กองโรงเรียน ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๑๐. พันเอก ปฏิภาณ รัตนไพบูลย์ ตำแหน่ง นายทหารอำนวยการ สำนักงานรองผู้บัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๑ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๑๑. พันเอก นราภัทร วิริยา ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกแผนเตรียมพล กองก าลังพลปฏิบัติการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายก าลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๑๒. พันเอก กิติศักดิ์ อยู่พิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฝ่ายเสนาธิการ กองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๑๓. พันเอก ปรีชาพล สอนสา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ฝ่ายเสนาธิการ กองบังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน ๓ นาย

 

๑. พันตำรวจเอก ชาตรี มีรสสม ตำแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจราบรักษาพระองค์ หน่วยปฏิบัติการยุทธรักษาพระองค์ สำนักงานนายต ารวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายต ารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๒. พันตำรวจเอก ธนาพร ผดุงการ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกยุทธการ กองฝ่ายอำนวยการ ประสานงาน สำนักงานฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

๓. พันตำรวจเอก กิตติณัฐ์ ทุมเพชร ต าแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานผู้บัญชาการ นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการและกองบังคับการยุทธวิธี และควบคุม กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ [จำนวน ๒๐ นาย ๑. พันเอก เดชดำรง พงษ์ไทย ฯลฯ]

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด