ข่าว

โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศ" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย

โปรดเกล้าฯ  "พระราชทานยศ" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย

เมื่อวันที่ 14  ต.ค. 2564  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

 

1. ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์                  เป็น   พันเอก
2. ว่าที่พันเอก เจริญ สิวะทรัพย์ทวี            เป็น   พันเอก
3. ว่าที่พันโท ณรงวิทย์ ท้าววังใน             เป็น   พันโท
4. ว่าที่พันโท อุกฤษฏ์ เหลืองพยุง            เป็น   พันโท
5. ว่าที่พันโท ภัทรพล กตัญญู                  เป็น  พันโท
6. ว่าที่พันโท ธนวัฒน์ รักพ่อ                    เป็น  พันโท
7. ว่าที่พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์            เป็น  พันตรี
8. ว่าที่พันตรี ทรงพล ศรีคง                      เป็น  พันตรี
9. ว่าที่พันตรี ไกรวิชญ์ ดอกเรือนคำ           เป็น  พันตรี
10. ว่าที่พันตรี ชิษณุพงษ์ อิ้มอนงค์           เป็น  พันตรี

 

 

 

 

11. ว่าที่พันตรี ชวลิต มะกรูดอินทร์                               เป็น   พันตรี
12. ว่าที่พันตรี สินพร พันธ์สวัสดิ์                                  เป็น   พันตรี
13. ว่าที่พันตรี โชค พูลละเอียด                                   เป็น   พันตรี
14. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ หันไชยุงวา                              เป็น   พันตรี
15. ว่าที่พันตรี กีรติ เอี่ยมดารา                                    เป็น   พันตรี
16. ว่าที่พันตรี ทศพล ไทยเย็น                                   เป็น   พันตรี
17. ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์           เป็น   พันตรีหญิง
18. ว่าที่ร้อยเอก พลวัฒน์ นิธิชัย                                 เป็น   ร้อยเอก
19. ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล                             เป็น   ร้อยเอก
20. ว่าที่ร้อยเอก ธวัชชัย คุ้มชนม์                                เป็น   ร้อยเอก
21. ว่าที่ร้อยเอก สุเทพ คงแก้ว                                   เป็น   ร้อยเอก
22. ว่าที่ร้อยเอกหญิง เพลินพิศ สาไชยันต์                   เป็น   ร้อยเอกหญิง
23. ว่าที่ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ                    เป็น   ร้อยเอกหญิง
24. ว่าที่ร้อยโท ดนัย ใจแปง                                      เป็น   ร้อยโท
25. ว่าที่ร้อยโท ณรงศักดิ์ ศรีพล                                 เป็น   ร้อยโท
26. ว่าที่ร้อยโทหญิง ธัญญะรัตน์ วรมานิน                    เป็น   ร้อยโทหญิง
27. ว่าที่ร้อยตรี สมนึก เจริญหลาย                              เป็น   ร้อยตรี
28. ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม พัชรพงษ์                                 เป็น   ร้อยตรี
29. ว่าที่ร้อยตรี มนัส จันตะเภา                                   เป็น   ร้อยตรี
30. ว่าที่ร้อยตรี รัตนา เกษดี                                       เป็น  ร้อยตรี
31. ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ภักดีบัณฑิต                              เป็น  ร้อยตรี
32. ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทัพนาค                                 เป็น  ร้อยตรี
33. ว่าที่ร้อยตรี ธนาการ เมวงษา                                เป็น  ร้อยตรี
34. ว่าที่ร้อยตรี อรัญชัย มณีศรี                                   เป็น  ร้อยตรี
35. ว่าที่ร้อยตรี ชาติปรีชา สมบัติเจริญ                        เป็น  ร้อยตรี
36. ว่าที่ร้อยตรี อดุล อ่อนตา                                     เป็น  ร้อยตรี
37. ว่าที่ร้อยตรี คำพุฒ สะเดาว์                                  เป็น  ร้อยตรี
38. ว่าที่ร้อยตรี พรสวรรค์ ธรรมธุระ                             เป็น  ร้อยตรี
39. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ศักดา                                   เป็น  ร้อยตรี
40. ว่าที่ร้อยตรี วิชัย แก้วเชื่อม                                  เป็น  ร้อยตรี
41. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน                          เป็น ร้อยตรีหญิง
 

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-11 ลำดับที่ 18-20 ลำดับที่ 24-25 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.2563 ,ลำดับที่ 12-16 ลำดับที่ 21-23 ลำดับที่ 26-41 ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.2564 และลำดับที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ  "พระราชทานยศ" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย

 

โปรดเกล้าฯ  "พระราชทานยศ" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย

 

โปรดเกล้าฯ  "พระราชทานยศ" ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41 นาย

 

 

logoline