ข่าว

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 9,814 ราย

"ราชกิจจาฯ"  ได้ทำการเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน กว่า 9,000  ราย ซึ่งเป็นวาระของเดือนตุลาคม 2563 สามารถตรวจรายชื่อได้จากราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ 

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา" ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม ๒๕๖๓)  ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 9 ,814 ราย ดังนี้

 

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

สํานักงานรัฐมนตรี

๑. ว่าที่ร้อยเอก ชัชชัย ขันถม เป็น ร้อยเอก

๒. ว่าที่เรือเอกหญิง ณัชชารินทร์ ศรีพิพัฒน์ เป็น เรือเอกหญิง

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

๓. ว่าที่พันเอก อาภากร เผือกสุวรรณ เป็น พันเอก

๔. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง ศศิโศภิต สวนยิ้ม เป็น นาวาอากาศเอกหญิง

๕. ว่าที่พันโท ณรงค์ ศรีทาคง เป็น พันโท

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

 

๖. ว่าที่พันเอก ยุทธนา ทองผจง เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗. ว่าที่ร้อยโท อาคม ปิตะบุตร เป็น ร้อยโท

๘. ว่าที่ร้อยโท อุดม แสงพิทักษ์ เป็น ร้อยโท

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

 

๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปราณี หลงรัก เป็น ร้อยตรีหญิง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๐. ว่าที่พันเอก จักร์ณนัฏฐ์  สิทธิไกร เป็น พันเอก

๑๑. ว่าที่พันเอก จิตชวัต เปี่ยมขําดี เป็น พันเอก

๑๒. ว่าที่พันเอก พนิต สุขสําเร็จ เป็น พันเอก

๑๓. ว่าที่พันเอก พรพิพัฒน์ ปัตพี เป็น พันเอก

๑๔. ว่าที่พันเอก สรฤทธิ์ สอนไวสาตร์ เป็น พันเอก

๑๕. ว่าที่พันเอก อมร รื่นสด เป็น พันเอก

"ราชกิจจาฯ" โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

๑๖. ว่าที่นาวาเอก กฤษณ์ คําโฉม เป็น นาวาเอก

๑๗. ว่าที่พันเอกหญิง สุภัทรา เจริญพันธุ์  เป็น พันเอกหญิง

๑๘. ว่าที่นาวาเอกหญิง ทัดดาว พุทธชาติ เป็น นาวาเอกหญิง

ทั้ง ๙ รายนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

 

ตรวจรายชื่อ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 

คลิกที่นี่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (จำนวน ๙,๘๑๔ ราย )

logoline