ข่าว

พระราชทานยศ "คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง ราชกิจจาฯประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 ราย โดย โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41  ราย โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง 

 

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๑ นาย ดังนี้

 

๑. ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์ เป็น พันเอก

๒. ว่าที่พันเอก เจริญ สิวะทรัพย์ทวี เป็น พันเอก

๓. ว่าที่พันโท ณรงวิทย์ ท้าววังใน เป็น พันโท

๔. ว่าที่พันโท อุกฤษฏ์ เหลืองพยุง เป็น พันโท

๕. ว่าที่พันโท ภัทรพล กตัญญู เป็น พันโท

๖. ว่าที่พันโท ธนวัฒน์ รักพ่อ เป็น พันโท

๗. ว่าที่พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันตรี

๘. ว่าที่พันตรี ทรงพล ศรีคง เป็น พันตรี

๙. ว่าที่พันตรี ไกรวิชญ์ ดอกเรือนคำ เป็น พันตรี

พระราชทานยศ "คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง ราชกิจจาฯประกาศ

๑๐. ว่าที่พันตรี ชิษณุพงษ์ อิ้มอนงค์ เป็น พันตรี

๑๑. ว่าที่พันตรี ชวลิต มะกรูดอินทร์ เป็น พันตรี

๑๒. ว่าที่พันตรี สินพร พันธ์สวัสดิ์ เป็น พันตรี

๑๓. ว่าที่พันตรี โชค พูลละเอียด เป็น พันตรี

๑๔. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ หันไชยุงวา เป็น พันตรี

๑๕. ว่าที่พันตรี กีรติ เอี่ยมดารา เป็น พันตรี

๑๖. ว่าที่พันตรี ทศพล ไทยเย็น เป็น พันตรี

๑๗. ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

๑๘. ว่าที่ร้อยเอก พลวัฒน์ นิธิชัย เป็น ร้อยเอก

๑๙. ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น ร้อยเอก

๒๐. ว่าที่ร้อยเอก ธวัชชัย คุ้มชนม์ เป็น ร้อยเอก

๒๑. ว่าที่ร้อยเอก สุเทพ คงแก้ว เป็น ร้อยเอก

๒๒. ว่าที่ร้อยเอกหญิง เพลินพิศ สาไชยันต์ เป็น ร้อยเอกหญิง

๒๓. ว่าที่ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ เป็น ร้อยเอกหญิง

๒๔. ว่าที่ร้อยโท ดนัย ใจแปง เป็น ร้อยโท

๒๕. ว่าที่ร้อยโท ณรงศักดิ์ ศรีพล เป็น ร้อยโท

๒๖. ว่าที่ร้อยโทหญิง ธัญญะรัตน์ วรมานิน เป็น ร้อยโทหญิง

๒๗. ว่าที่ร้อยตรี สมนึก เจริญหลาย เป็น ร้อยตรี

๒๘. ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม พัชรพงษ์ เป็น ร้อยตรี

๒๙. ว่าที่ร้อยตรี มนัส จันตะเภา เป็น ร้อยตรี

๓๐. ว่าที่ร้อยตรี รัตนา เกษดี เป็น ร้อยตรี

๓๑. ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ภักดีบัณฑิต เป็น ร้อยตรี

๓๒. ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทัพนาค เป็น ร้อยตรี

๓๓. ว่าที่ร้อยตรี ธนาการ เมวงษา เป็น ร้อยตรี

๓๔. ว่าที่ร้อยตรี อรัญชัย มณีศรี เป็น ร้อยตรี

๓๕. ว่าที่ร้อยตรี ชาติปรีชา สมบัติเจริญ เป็น ร้อยตรี

๓๖. ว่าที่ร้อยตรี อดุล อ่อนตา เป็น ร้อยตรี

๓๗. ว่าที่ร้อยตรี คำพุฒ สะเดาว์ เป็น ร้อยตรี
 

๓๘. ว่าที่ร้อยตรี พรสวรรค์ ธรรมธุระ เป็น ร้อยตร

๓๙. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ศักดา เป็น ร้อยตรี

๔๐. ว่าที่ร้อยตรี วิชัย แก้วเชื่อม เป็น ร้อยตรี

๔๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน เป็น ร้อยตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๘ ถึงลำดับที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๔ ถึงล าดับที่ ๒๕  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑๒ ถึงลำดับที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๑ ถึง ลำดับที่ ๒๓ ลำดับที่ ๒๖ ถึงลำดับที่ ๔๑ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

และลำดับที่ ๑๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ตรวจรายชื่อ (คลิกเลย )  พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๔๑ นาย ๑. ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์ ฯลฯ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ