เด่นโซเชียล

ราชกิจจาฯ ลดค่าธรรมเนียม ทำบัตรปชช. จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อ เหลือหนึ่งบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ "ลดค่าธรรมเนียม" ทำบัตรประชาชน - จดทะเบียนสมรส - เปลี่ยนชื่อสกุล เหลือหนึ่งบาท

วันที่ 17 กันยายน 2564 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน การจดทะเบียนสมรส และการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ดังนั้นจึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเหลือ "หนึ่งบาท" โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้  

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 

 

ข้อ 2 ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 11/2564 หรือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตามประกาศนี้ 

 

ข้อ 3 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 2 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

(1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 6 จัตวา 
(2) การออกใบแทนใบรับ 
(3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ตามมาตรา 10 

 

 

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) มีดังนี้ 

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

 

ข้อ 2 ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 11/2564 หรือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ตามประกาศนี้ 

 

ข้อ 3 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 2 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

(1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท
(2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท
(3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท 

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 

 

ข้อ 2 ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 11/2564 หรือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลตามประกาศนี้ 

 

ข้อ 3 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล ฉบับละหนึ่งบาท ในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ตามข้อ 2 นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

(1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง 
(2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล 
(3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 
(4) การออกใบแทนหนังสือสำคัญตาม (1) (2) หรือ (3) 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ