ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารออมสิน เรื่อง การให้ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" พร้อมประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19"

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้"สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19"

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความในข้อ ๕ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๙๖ ว่าด้วยการให้สินเชื่อ และมติคณะจัดการ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 ดังนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน \"สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19\"

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน \"สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19\"

ข้อ ๑ คุณสมบัติผู้กู้ ๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

(๑ ) เป็นผู้มีรายได้ประจํา เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน ๖๐ ปี 

 

(๒ ) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ฯลฯ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน ๗๐ ปี

๑.๒ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๑.๓ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19

๑.๔ ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 ทําให้มีรายได้ลดลง

 

ข้อ ๓ จํานวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจําเป็น ไม่เกินรายละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท

 

ข้อ ๔ ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๒ ปี (๒๔ งวด ) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชําระหนี้ ๖ งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) 

 

ข้อ ๕ วิธีการคํานวณการชําระคืนเงินกู้

๕.๑ ชําระเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยปลอดชําระหนี้ ๖ งวดแรก

 

๕.๒ การคํานวณชําระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 

ข้อ ๖ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ ธนาคารออมสิน

 

ข้อ ๗ หลักประกันการกู้เงิน ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

ข้อ ๘ เงื่อนไขอื่น ๆ

๘.๑ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

๘.๒ ช่องทางให้บริการสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo

 

ข้อ ๙ ระยะเวลาดําเนินการ อนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

..............................................................

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน \"สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19\"

วันเดียวกันราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID - 19 เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบความในข้อ ๖ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๙๖ ว่าด้วยการให้สินเชื่อ และมติคณะจัดการ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศกําหนดไว้ดังนี้

 

ข้อ ๑ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ ๐.๓๕ ต่อเดือน

 

ข้อ ๒ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกําหนดชําระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

 

ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

 

อ่านรายละเอียด 

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อสู้ภัย COVID-๑๙

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-๑๙

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ