ข่าว

"ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศนายทหารราชองค์รักษ์พิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็ปไซต์"ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร จำนวน ๒ ราย ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

\"ราชกิจจานุเบกษา\"เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศนายทหารราชองค์รักษ์พิเศษ

๑. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พระราชทานยศเป็น พลเอก

๒. พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ พระราชทานยศเป็น พลตรี

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/041/T_0002.PDF

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ