ข่าว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง"ข้าราชการในพระองค์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง"ข้าราชการในพระองค์" พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง"ข้าราชการในพระองค์"

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการทหารเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
 


 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

 

พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (อัตราพลตรี) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

 

ในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๒ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

(อัตรา พลตรี)
 

คลิกดูรายละเอียด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ