ข่าว

เช็กเลย ประกาศแล้วใครมี ต้นไม้คุณลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็น "ไม้ทรงคุณค่า"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็น"ไม้ทรงคุณค่า" พ.ศ. 2564 ใครมีต้นไม้คุณลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็น "ไม้ทรงคุณค่า "

 

เมื่อวันที่ 10  ก.ย. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. 2564

 

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า "ไม้ทรงคุณค่า" ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

เช็กเลย ประกาศแล้วใครมี ต้นไม้คุณลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็น \"ไม้ทรงคุณค่า\"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ให้ไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิตที่มีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้น ตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ต้นไม้ที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตำ หรือกิ่วคอดตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลำต้น ตรงที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด เป็นไม้ทรงคุณค่า

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

วราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความรวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะ หรือชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรไม้ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม ของประเทศ สมควรกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่ยังมีชีวิตที่มีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเซนติเมตรขึ้นไป เป็น “ไม้ทรงคุณค่า” จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/057/T_0018.PDF

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ