สังคมเข้มแข็ง

'เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000' ผู้สูงอายุ เช็กหลักเกณฑ์ด่วน เพื่อรับสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000' เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน 'ผู้สูงอายุ' เช็กเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ ด่วน เพื่อรับสิทธิ ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

“เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000” หรือ เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน มีเงื่อนไขอย่างไร หลังมีการลงนามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2563 เป็นต้นมา ผู้สูงอายุ เข้าเกณฑ์เงื่อนไขใด ถึงจะมีสิทธิรับ “เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000” คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวมแนวทาง มาให้แล้ว

หลักเกณฑ์ ผู้สูงอายุ ได้รับ เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000

 

  1. ถูกทารุณกรรม
  2. ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทางกฎหมาย
  3. ถูกทอดทิ้ง
  4. ประสบปัญหาด้านครอบครัว ด้านที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม

 

 

ทั้งนี้ กรณีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง กระทรวง พม. จะช่วยเหลือโดยส่งผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานที่ที่กระทรวงกำหนด หรือเป็นหน่วยงานเอกชน หรือชุมชน ที่ยินยอมรับไว้ดูแล โดยความยินยอมของผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ ยังเน้นให้การฟื้นฟูสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ ตามความต้องการและความเหมาะสมอีกด้วย

 

 

'เงินผู้สูงอายุ 2567' เงินคนชราเข้าวันไหน อัปเดตล่าสุด เช็กได้เลย

'เงินผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567' ผู้สูงอายุ เช็กเลย ปรับวันเงินเข้า

ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่กำหนดไว้แล้ว และเห็นว่าควรให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม หรือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ สามารถพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ โดยต่อครั้งไม่เกิน 3,000 บาท และไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี

 

 

ขั้นตอนรับ “เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000”

 

 

  • ผู้สูงอายุ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้ง หรือยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวง พม. หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
  • ผู้สูงอายุ ในจังหวัดอื่นๆ สามารถแจ้งหรือยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ

 

 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3,000 ในเขตกรุงเทพฯ ให้สิทธิแก่ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ