หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีมติในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 อนุมัติจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยตรงรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน จ่าย 3 เดือน รวม 15,000 บาท เริ่มจ่ายลอตแรก ให้เกษตรกร 1 ล้านราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 และก็ทยอยโอนเงินให้ต่อเนื่องรวม 2.3 ล้านคน 


           ขณะเดียวกัน ก็มีคำถาม ข้อสงสัย ที่ประชาชนสอบถามมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกี่ยวกับบุคคลที่มีคุณสมบัติในการได้รับเงินนั้นมีคำถามเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเด็น ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ จึงรวบรวมประเด็นปัญหาไว้ได้ประมาณ 20 ประเด็น พร้อมคำตอบ ดังนี้ 

1.ในกรณีมีการอุทธรณ์ จะมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ ซึ่งในการอุทธรณ์นั้น เกษตรกรเข้ามายื่นเรื่องร้องเรียน(ต้องมาด้วยตนเอง) กับเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุหน่วยงาน เรื่องร้องเรียนพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจน เมื่อเจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบเพื่อส่งต่อหน่วยงานรับผิดเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูล ถ้าพบเจอปัญหาที่อธิบายได้เลย เจ้าหน้าที่จอตอบคำถามและชี้แจงกับเกษตรกร แต่ถ้าไม่สามารถตอบหรือชี้แจงได้ หน่วยงานก็จะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อรับเรื่องดำเนินการต่อไป


2.สถานที่สำหรับการไปขออุทธรณ์
ตอบ เกษตรอำเภอประมงจังหวัด/อำเภอปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอหม่อนไหม ภูมิภาคสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ภูมิภาคยาสูบการยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

3.การจ่ายเงินเยียวยานี้ จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคล 
ตอบ เป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น


4.แผนการดําเนินการ การเยียวยาเกษตรกร เป็นอย่างไร
ตอบ รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ รอบแรก ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 63*รอบสอง* 1 -15 พ.ค. 63 ครับโดยคาดการณ์ว่า หากไปคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาCOVID-19 แล้วรอบแรก จะได้รับ 5,000 บาท ก่อนตั้งแต่ 15 พ.ค. 63 รอบสอง จะได้รับ 5,000 บาทภายใน สิ้นเดือน พ.ค. 63 ครับ


5.มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในกรณีที่ผ่านการพิจารณา ตอบ ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555


6.ถ้าไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แล้วจะดําเนินการอย่างไร
ตอบ 1. ตรวจสอบรายละเอียดจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com 2. ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555


7.ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่
ตอบ ได้หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ


8.เกษตรกรยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
ตอบ รับเงิน หรือว่าเงินจะเข้า บัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยอัตโนมัติตอบหากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. แล้ว และได้รับสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆเพิ่มเติม ซึ่งเงินเยียวยาจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ(ต้องถาม ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ถ้าเกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีบัญชีแล้วไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิจะได้หรือไม่)


9.กรณีเกษตรกรที่ต้องสละสิทธิ อาทิ วุฒิสมาชิก จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ สามารถทำได้โดย ทำหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีกช่องทางได้แก่การขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กำลังพัฒนา)


10.ขอสอบถามกรณีผู้รับจ้างกรีดยาง จะได้รับเงินเยียวยามั้ยครับ
ตอบ ได้ในรอบที่ 2 หากผู้รับจ้างกรีดยางผู้นั้น ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย (สกย.) โดยขอให้ไปติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงาน สกย. ในพื้นที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

11.ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่
ตอบ ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์เยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กำหนดไว้


12.กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร(ด้านพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้สิทธิ์เยียวยาหรือไม่
ตอบ กรณีนี้ ทั้งพ่อ และลูกชายจะได้สิทธิ์เยียวยา ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม


13.เกษตรกรที่ได้เงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ์อะไร..รอบต่อๆ ไป ใช้หลักเกณฑ์อะไรและจะได้เมื่อไร
ตอบ จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำหนด ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม โดยจะได้ในรอบแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


14.เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชยรายได้
ตอบ เกษตรกรยังได้รับสิทธิเงินชดเชยอื่นได้ตามเงือนไขที่กำหนดเช่นเดิม


15.หัวหน้าครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกในครัวเรือน ทำงานราชการ รับจ้าง เป็นพ่อค้าแม่ค้า จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา หรือไม่
ตอบ หัวหน้าครัวเรือนรายนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ทั้งนี้ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม


16.กรณีครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกที่ได้รับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ครับ
ตอบ กรณีนี้ หัวหน้าครัวเรือนยังได้รับเงินเยียวยาหากตัวหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม


17.กรณี กลุ่มที่ไปปรับปรุงทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ไม่มีเอกสารสิทธิ จะได้รับเงินเยียวยา หรือไม่ เพราะ กลุ่มแรกที่มีทะเบียนเกษตรกรและมีการupdateแล้ว ปี 62 ปี63 ไม่มีเอกสารสิทธิ ได้รับการเยียวยา
ตอบ ติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน จะได้รับสิทธิ์ทุกคน


18.โดนตัดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร / สมาชิกที่ช่วยทำเกษตร แต่พอมาเช็คสิทธิ เยียวยาเกษตร แล้วไม่มีรายชื่อ จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้อุทธรณ์ตามช่องทางที่ภาครัฐจัดให้


19.สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ตอบ 1. เสียชีวิต 
2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
3. แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร
4. แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5. ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี(เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สำหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60)


20.การแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดหรือไม่
ตอบ การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา