มาตรการโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวม 15000 บาท 

ล่าสุด นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่ารอรับผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรประมาณ 3.4 ล้านคน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ คาดว่า สศค.จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ วันที่ 21 พ.ค. 2563

เช็คสิทธิ์เงิน "เยียวยาเกษตรกร" วันนี้เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท อีก 3.4ล้านราย

จากนั้น เตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พ.ค. จะจ่ายเงินวันที่ 30-31 พ.ค. 2563
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยเปิดให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป ที่สำนักงานส่วนภูมิภาค ได้แก่

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่สาม สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 ก.ค. 2563 ส่วนระบบออนไลน์เข้าใช้บริการที่ www.moac.go.th

เช็คสิทธิ์เงิน "เยียวยาเกษตรกร" วันนี้เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท อีก 3.4ล้านราย

 

เช็คสิทธิ์เงิน "เยียวยาเกษตรกร" วันนี้เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท อีก 3.4ล้านราย