27 มีนาคม 2563 พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ลงนามหนังสือวันที่ 26 มีนาคม 2563 แจ้งไปยัง 26 หน่วยงาน  

 

 

ทั้งนี้เพื่อปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอิสระ ตั้งแต่ 27 มีนาคมเป็นต้นไป ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่ สธ. กำหนดและการเว้นระยะห่างทางสังคม

 

ทั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นายกราชบัณฑิตยสภา , เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , อัยการสูงสุด , ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , ประธานวุฒิสภา , ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย , เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน , ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ , เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , ประธานศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ , อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง , อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา , ประธานศาลปกครอง

 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ประธานสภาพัฒนาการเมือง , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก , และนายกพัทยา