royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อาชวินทร์ พ้นจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 - 08:11 น.
ราชกิจจานุเบกษา,พลออาชวินทร์ เศวตเศรนี
Shares :
เปิดอ่าน 8,754 ครั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี" พ้นจากตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ 

 

 

           วันที่  23 ตุลาคม 2562-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใจความว่า 

 

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

 

           อาศัยอำนาจตามค วามใน มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไท ยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480 จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

 

           ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ