ประกันสังคม สร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ

 

               วันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) มีมติในการประชุมครั้งที่ 17 /2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ กรณีตาย สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้

 

               ทางเลือกที่ 1 และ 2 ปรับเพิ่มจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาท และหากส่งครบ 60 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์การเสียชีวิต ปรับเพิ่มจาก 3,000 บาท เป็น 8,000 บาท

 

               สำหรับทางเลือกที่ 3 ปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น

 

               โดยมอบให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจัดทำประมาณการสถานะกองทุนมาตรา 40 ตามที่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ กรณีตาย เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ รับทราบ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป

 

               สำหรับแรงงานอิสระทุกสาขาอาชีพที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว 

 

               อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคม ยังได้ให้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ที่ต้องการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือสามารถให้ผู้อื่นสมัครผ่าน https://www.sso.go.th/section40_regist/ หรือผ่านทาง QR code 

 

               ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

               รวมถึงช่องทางการจ่ายเงินสมทบก็มีความสะดวกสบาย จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป รวมทั้งห้างเทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม ที่กระจายไปตามหมู่บ้าน ตำบลทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในการเข้าถึงบริการของสำนักงานประกันสังคม ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการอีกด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง