สปส. เตือนผู้ประกันตนอายุครบ 55 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 448,167 ราย นำบัตรประชาชนติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้ทันที ไม่ต้องรอหนังสือแจ้งจากสำนักงานประกันสังคม

 

               นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงเงินชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ว่า

 

               จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และยังไม่มารับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพกับสำนักงานประกันสังคมจำนวน 448,167 ราย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ออกหนังสือแจ้งผู้ประกันตนให้มารับ

 

              แต่จากข้อเท็จจริงพบว่า กรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่มารับ สาเหตุดังกล่าวนั้นมาจากที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประกันตนไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่ให้ไว้กับสำนักงานประกันสังคม 

 

               ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนหมั่นตรวจสอบข้อมูลของตนเอง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รีบแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

 

               สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับหนังสือ หากมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของการขอรับเงินชราภาพดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอรับเงินชราภาพเพียงนำบัตรประชาชนมาติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้ทันที โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งจากสำนักงานประกันสังคม

 

               อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิและเงินชราภาพ หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทาง www.sso.go.th

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง