ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เฮ ประกันสังคม ให้สิทธิฟอกไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว ย้ำครอบคลุมสิทธิผู้ทุพพลภาพก่อนประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ให้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

 

               นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2) ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และให้ยกเลิกประกาศเดิมลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560
 

               มีสาระสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ให้รวมถึงการเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Vascular access) และการให้ยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)

 

               ในกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เว้นแต่ผู้ทุพพลภาพเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ

 

               ทั้งนี้ ยังได้ให้สิทธิผู้ทุพพลภาพก่อนประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ให้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศฉบับนี้อีกด้วย

 

               เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในต้อนท้ายว่า ประกาศฉบับนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ และยังช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิบำบัดทดแทนไตรวดเร็วขึ้นอีกด้วย