royal coronation
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 10:46 น.
พระราชกฤษฎีกา,ราชกิจจาฯ,ราชกิจจานุเบกษา,ที่ราชพัสดุ
Shares :
เปิดอ่าน 5,717 ครั้ง

พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

 

 

 

              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

              โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บางส่วน

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

              มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562”

              มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

              มาตรา 3 ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 111 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ กท 51545 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,868 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา บางส่วน โดยมีเนื้อที่ ที่ถอนสภาพประมาณ 23 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

              มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ อนุญาต 6 รายสละสัญชาติไทยได้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ม.ล.พัชรภากร เทวกุล เลขาฯ ก.พ.

- ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง รัชกฤต ที่ปรึกษา สุชาติ

- ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

- ราชกิจจาฯ ปลดล็อกแพทย์แผนไทย ใช้กัญชารักษาโรค

- ปชช สิ้นสภาพแล้วจับตา ไพบูลย์ สังกัดพรรคใหม่

- ยกเลิก กัญชา ยาเสพติดประเภท 5

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ