ข่าว

ราชกิจจาฯปลดล็อกแพทย์แผนไทย ใช้กัญชารักษาโรค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

เวปไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สธ. ปลดล็อกแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ใช้กัญชารักษาโรคได้

 

วันที่ 8 ส.ค. เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้มีสาระสำคัญระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

 

รมว.สาธารณสุขออกประกาศไว้ว่า ในข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 ให้ใช้ข้อความว่าตำรับยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงหรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้มีสาระสำคัญระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26/5(2) แแห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 รมว.สาธารณสุขออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ออกประกาศให้ข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงหรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ.2562 ใช้ข้อความที่ว่าแนวทางการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยของตนของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ต้องมีการระบุองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจนและได้รับ การรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก