เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายรัชกฤต รัชตะดํารงกิจ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง