เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ความว่า ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา มีความประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ได้แสดงความจํานงขอ สละสัญชาติไทย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ย่อมสละสัญชาติไทยได้ ตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 

 

 

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จํานวน 6 ราย โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

               1. นายเกรียงไกร ฮวง เลขประจําตัวประชาชน 5-5407-00027-95-1 บุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) สัญชาติเดียว

               2. นายสุรดิษ ยามาซากิ เลขประจําตัวประชาชน 1-5603-00312-90-7 บุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติญี่ปุ่น ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติเดียว

               3. นางสาวอะยูมิ วาตานาเบ้ เลขประจําตัวประชาชน 1-1031-00584-99-3 บุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติญี่ปุ่น ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติเดียว

               4. นายดนัยลี ออสมอนด์ เลขประจําตัวประชาชน 1-3099-02620-44-8 บุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติบริติช ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติบริติช สัญชาติเดียว

               5. นายเก็ต เฮาส์ แตง เลขประจําตัวประชาชน 1-5099-60000-87-1 บุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติสิงคโปร์ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติสิงคโปร์ สัญชาติเดียว

               6. นายสิงหา ลิม เลขประจําตัวประชาชน 1-5601-00453-12-4 บุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติสิงคโปร์ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติสิงคโปร์ สัญชาติเดียว

               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

               ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

               พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

ราชกิจจาฯ อนุญาต 6 รายสละสัญชาติไทยได้

 

 

 

ราชกิจจาฯ อนุญาต 6 รายสละสัญชาติไทยได้

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง