royal coronation
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ก.ม. ใหม่ 20 ก.ย. ใบขับขี่ไม่ถูกยึด

วันที่ 19 กันยายน 2562 - 07:30 น.
ใบขับขี่
Shares :
เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กฎหมายบัญญัติได้

 

              เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 19 กันยายน 2562  เพจ กองปราบปราม โพสต์ภาพข้อความ กฎหมายใหม่ : พรุ่งนี้แล้ว 20 กันยายน 2562 นี้ ใบขับขี่จะไม่ถูก ‘ยึด’ อีกต่อไป

 

 

 

              1. จากเดิม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 วรรคสอง การออกใบสั่ง ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราว โดยบัญญัติว่า “ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้” ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ดังนั้น การออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่อีกต่อไป

              2. กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด มาตรา 140 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเพื่อให้จ่ายค่าปรับ ดังนั้น เจ้าพนักงานจราจร ต้องส่งใบสั่ง พร้อมด้วยพยานหลักฐาน และต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จึงจะถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นแล้วเมื่อผลกำหนด 15 วันนับแต่วันส่ง

              3. การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ มาตรา 31/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ดังนั้น การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติได้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/2232967756926379/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ที่มา : พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/067/T_0067.PDF

              ที่มา: สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กกจ. หนุนรับงานไปทำงานที่บ้านชุมชนเข้มแข็ง - ผู้สูงอายุมีงานทำ

- แก้รถติดหน้าด่าน ยกเลิกเก็บเงินช่อง 7

- (คลิป) ยังกะนั่งเครื่อง...รถตู้ก็มีอย่างงี้ด้วย

- ปาเจโร สปอร์ต ช่วงล่างโดนใจ รถสำหรับคนเดินทาง

- แจ้งเบาะแสจับแว้นป่วนจ่ายจริง 3,000 บาท

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ