ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันเผยควำมสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ ในแคมเปญ Shopee 4.4 Mega Shopping Day มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับภูมิภำคครั้งแรกแห่งปี ด้วยไอเท็มถูกจำหน่ำยออกไปทั่วทั้งภูมิภำคมากกว่า 6 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลำปกติในช่วงโปรโมชั่นนำทีทอง Midnight Mega Sale ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสอง นอกจำกนี้เหล่ำนักช้อปยังเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมควำมบันเทิงมำกมำย โดยเกมยอดนิยมบนช้อปปี้ถูกเล่นไปมากกว่า 80 ล้านครั้ง และมีผูู้ชม Shopee Live 32 ล้านนาทีเฉลี่ยต่อวัน

 

 

เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภำค ช้อปปี้ยังมอบประสบกำรณ์ทำงควำมบันเทิงให้กับผู้ใช้งำน ในวันที่ 4 เมษำยน ด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์จำก MAMAMOO เกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อบจำกแดนโสม ซึ่งสำมำรถครองใจแฟนๆ และผู้ใช้งำนนับล้ำนรำยด้วยเพลงฮิตล่ำสุด อย่ำง เพลง ‘Hip’ และ ‘Egoistic’ ที่มำแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพำะที่ Shopee Live

 

ช้อปปี้ยังได้เปิดโอกำสในสร้ำงกำรเติบโตให้กับเหล่ำแบรนด์พันธมิตรชั้นนำระดับพรีเมียมใน Shopee Premium Brands Festival โดยทั่วทั้งภูมิภำคมีผู้บริโภคให้ควำมสนใจใน Shopee Premium มำกขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยยอดสั่งซื้อในช่วงแคมเปญเพิ่มขึ้นมากกว่า 4.5 เท่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าแคมเปญ สำหรับประเทศไทย แบรนด์ดังบน Shopee Premium ได้รับควำมนิยมสูงมำกในช่วงแคมเปญ โดยเหล่ำแบรนด์ที่ได้รับควำมนิยมสูงคือ Calvin Klein, Laneige และ Ray-Ban อีกทั้งสินค้ำ พรีเมียมยอดนิยม ได้แก่ มำร์สบำรุงผิวหน้ำ, เซรั่มบำรุงผิว และเครื่องแต่งกำย


สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทย กล่ำวว่ำ “เรำรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้เห็นควำมสำเร็จที่แข็งแกร่งใน Shopee 4.4 Mega Shopping Day มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับภูมิภำคครั้งแรกแห่งปี ซึ่งเรำได้สร้ำงประสบกำรณ์ที่น่ำตื่นเต้นผ่ำนกิจกรรมช้อปปิ้งออนไลน์อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้ใช้งำนของเรำตลอดทั้งปี ซึ่งช้อปปี้เห็นเทรนด์ของผู้บริโภคในตลำดอย่ำงต่อเนื่อง โดย Midnight Mega Sale และ Premium Brands Festival ถือเป็นกิจกรรมที่เรำรังสรรค์ออกมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนของเรำ ช้อปปี้ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกกำรสนับสนุนอย่ำงเสมอมำจำกผู้ใช้งำน ผู้ขำย และแบรนด์พันธมิตร ที่ได้มำร่วมส่งประสบกำรณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีไปด้วยกัน ในขณะเดียวกันเรำก็ช่วยสนับสนุนให้แบรนด์และผู้ขำยเติบโตบนช้อปปี้อย่ำงเห็นได้ชัด”


ไฮไลท์สุดยิ่งใหญ่ กับ Shopee 4.4 Mega Shopping Day ในประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย แคมเปญ Shopee 4.4 Mega Shopping Day ได้มอบควำมคุ้มค่ำให้กับนักช้อปผ่ำนดีลเด็ดที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยแบรนด์และร้ำนค้ำครอบคลุมทุกหมวดหมู่ อีกทั้งยังเป็นกำรตอบสนองนักช้อปชำวไทยสำหรับควำมต้องกำรด้ำนของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในบ้ำน โดยหมวดหมู่สินค้ำที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในช่วงวันที่ 4 เมษำยน 2564 ได้แก่เครื่องใช้ในบ้าน ความงามและของใช้ส่วนตัว และมือถือและอุปกรณ์เสริม


● เครื่องใช้ในบ้าน: นักช้อปซื้อสินค้ำเพื่อตกแต่งพื้นที่ใช้สอย ในแคมเปญ Shopee 4.4 Mega Shopping Day โดยพบว่ำ วันที่ 4 เดือน 4 สินค้ำสำหรับห้องครัวและห้องอำหำร เป็นสินค้ำทีิ่ฮอตฮิตสำหรับนักช้อป โดยสินค้าถูกจาหน่ายออกไป 360,000 ชิ้นภายใน 24 ชั่วโมง และแบรนด์ที่ได้รับควำมนิยมสูง ได้แก่ Dunlopillo, Homehuk และ Index Living Mall อีกทั้งกลุ่มสินค้ำที่ขำยดีที่สุดได้แก่ แก้วน้ำ และ กล่องอเนกประสงค์


● ความงามและของใช้ส่วนตัว: นักช้อปชำวไทยยังคงให้ควำมสำคัญกับควำมสวยควำมงำม โดยในวันที่ 4 เดือน 4 พบว่ำสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ำถูกขำยออกไปมำกกว่ำครึ่งล้ำน อำทิ มำส์กบำรุงผิวหน้ำ ทิชชู่ทำควำมสะอำดผิวหน้ำ ซึ่งถือเป็นสินค้ำที่ได้รับควำมต้องกำรจำกนักช้อปจำนวนมำก สำหรับแบรนด์ที่ได้รับควำมนิยมสูง ได้แก่ La Roche-Posay, L’Oreal Paris และ Olay
 

● มือถือและอุปกรณ์เสริม: ในช่วง Shopee 4.4 Mega Shopping Day ช้อปปี้ยังส่งสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมให้กับนักช้อป โดยพบว่ำ หูฟังไร้สำยและสำยชำร์จโทรศัพท์มือถือได้รับควำมนิยมสูง และแบรนด์ที่ได้รับควำมนิยมสูงได้แก่ OPPO, Samsung และ Xiaomi

 

ชูบริการชาระเงินดิจิทัล มอบประสบการณ์เหนือระดับให้ลูกค้าผ่าน ShopeePay หลังจำกที่ช้อปปี้ได้ประกำศรีแบรนด์ดิ้งครั้งสำคัญพร้อมปรับภำพลักษณ์และยกระดับแพลตฟอร์มกำรชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ AirPay (แอร์เพย์) ภำยใต้ชื่อใหม่ ShopeePay (ช้อปปี้เพย์) อย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมทั้งยังขนกองทัพควำมสนุกสนำน ดีลเด็ด โปรแรง จำกร้ำนค้ำและแบรนด์ดังชั้นนำมำกมำยมำเอำใจนักช้อปชำวไทยในช่วงมหกรรม 4.4 Mega Shopping Day ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมำกจำกนักช้อปชำวไทยด้วยควำมสำเร็จได้ดังนี้


แคมเปญ Shopee 4.4 Mega Shopping Day กระตุ้นกำรใช้กำรชำระเงินแบบไร้เงินสดในประเทศไทย และในช่วง 2 สัปดำห์ของกำรเฉลิมฉลองแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ ช้อปปี้พบว่ำออเดอร์มากกว่า 10 เท่าที่นักช้อปชำระผ่ำน ShopeePay ในขณะที่ ผู้ใช้งำน ShopeePay ซื้อดีลเด็ดจำก ShopeePay Vouchers 1 สตำงค์ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำปกติ มากกว่า 4.5 เท่า


เนรมิตปรากฏการณ์สุดล้้าระดับเมกะโปรเจกต์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทยผ่านการผนึก 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่มอบสิทธิพิเศษแบบจัดหนัก จัดเต็ม วันที่ 4 เดือน 4 เรียกได้ว่ำเป็นเมกะโปรเจกต์แห่งปีก็ว่ำได้ เมื่อช้อปปี้ได้สร้ำงประวัติศำสตร์หน้ำใหม่ครั้งแรกในไทย ด้วยกำรนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดแบบผสมผสำนระหว่ำงออนไลน์และออฟไลน์เข้ำด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคชำวไทยในปัจจุบัน โดยได้คอลลำ-บอเรชั่นกับ 2 พันธมิตร ชั้นนำอย่ำง บีทีเอส และ วีจีไอ ในกำรรังสรรค์กิจกรรมสุดครีเอทีฟครั้งแรกในไทย อย่ำง “Shopee Gate Graphic Takeover” 16 สถานีทั่วกรุงเทพฯ


และในวันที่ 4 เดือน 4 ที่ผ่ำนมำ เรียกได้ว่ำเป็น ทอล์ก ออฟ เดอะ ทำวน์ ที่ทุกคนต้องจับตำมองและพูดถึง เพรำะ ช้อปปี้ใจป้า แจกใหญ่ จัดเต็ม ชวนผู้โดยสารที่มีแอปช้อปปี้ขึ้นบีทีเอสฟรี เที่ยวเดียว ทุกสถานี ซึ่งถือว่ำเป็นกิจกรรมที่ได้รับควำมสนใจอย่ำงล้นหลำมจำกเหล่ำผู้โดยสารหลายหมื่นรายที่มำเข้ำร่วมรับบัตรบีทีเอสในครั้งนี้ และอีกหนึ่งปรำกฏกำรณ์ครีเอทีฟสุดว้ำวที่เรียกเสียงฮือฮำจำกผู้โดยสำรในวันที่ 4.4 เพียงผู้โดยสำรแตะบัตรบริเวณประตูเข้ำออก ประตูจะมีเสียง “Shopee ส่งฟรี” ตลอดทั้งวันโดยช้อปปี้ถือว่ำเป็นแบรนด์แรกที่เริ่มใช้สื่อโฆษณำรูปแบบใหม่อย่ำงสร้ำงสรรค์


ปิดท้ายความสนุกสุดยิ่งใหญ่ผ่านกองทัพความบันเทิงใน “Shopee 4.4 Mega Game Show ฟังร้องได้ล้าน” ที่ทุ่มรางวัลรวมกว่า 8 ล้านบาท เพื่อส่งท้ายความสาเร็จในแคมเปญ 4.4


จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับควำมสนุกสนำนในรำยกำร “Shopee 4.4 Mega Game Show ฟังร้องได้ล้าน” รำยกำรเกมโชว์เฉพำะกิจที่ได้คว้ำดำรำศิลปินเบอร์ต้นของวงกำรมำร่วมภำรกิจสุดฮำ มอบควำมสุข ควำมบันเทิงแบบนอนสตอปตลอดหนึ่งชัวโมงครึ่งที่ขนกองทัพรำงวัลรวมมูลกว่ำ 8 ล้ำนบำทมำให้ผู้ชมทำงบ้ำนอย่ำงจัดเต็ม โดยมี 2 พิธีกรอำรมณ์ดีอย่ำง เอ-วราวุธ เจนธนากุล และ ต้นหอม-ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ ประเดิมด้วยกำรแสดงโชว์สุดอลังกำรจำกเหล่ำเอนเตอร์เทนเนอร์แห่งวงกำรบันเทิง ต่อเนื่องกับเกม Celeb Battle ดาราดวลไมค์ จำกเซเลปตัวพ่อตัวแม่ชื่อดังถึง 2 ทีม ทีมที่ 1 นำทัพโดย ไมค์ ภัทรเดช, เป็กกี้ ศรีธัญญา, ลาไย ไหทองคา แบทเทิลกับทีมที่ 2 ส่งตรงควำมฮำโดย แจ๊ค เฉลิมพล, ติช่า กันติชา และ นนท์ ธนนท์ ที่มำแข่งขันกันร้องเพลงโชว์พลังเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร ทำเอำผู้ชมทำงบ้ำนลุ้นกันตัวโก่งว่ำทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะ เพรำะแฟนๆ ทำงบ้ำนได้ร่วมสนุกทำยผลทีมที่ชนะกำรแข่งขันพร้อมมีสิทธิ์ได้รับ Shopee Coins มูลค่ำรวม 400,000 coins


ไปแบ่งกัน และมีหนึ่งผู้โชคดีได้รับทองคำหนัก 4 บาทไปครอง ไม่เพียงเท่ำนี้ ช้อปปี้ยังมอบควำมสนุกสุดคุ้มผ่ำน เกมยอดฮิต อย่ำง Shopee Shake Shake โดยคนที่กดเริ่มเกมเร็วที่สุดได้รับรำงวัลใหญ่อย่ำงรถจักรยำนยนต์ Honda PCX 160 ปี 2021 มูลค่ำ 85,900 บำท สำหรับรอบแรก และเงินสด 100,000 บำท สำหรับรอบที่สอง รวมมูลค่ำของรำงวัลที่แจกทั้งหมดกว่ำ 8 ล้ำนบำท ไม่เพียงเท่ำนี้ ยังได้พบกับ “เกมงวดนี้รวย” โดยทำงรำยกำรยังได้ติดต่อผู้โชคดีทำงบ้ำนจำกมำร่วมสนุกเล่นเกมสดๆ ถึงสตูดิโอ ซึ่งผู้โชคดีสำมำรถตอบคำถำมถูกทั้ง 4 ข้อ และคว้ำเงินรำงวัล 4 แสนบำท ไปได้สำเร็จ เรียกได้ว่ำกิจกรรม “Shopee 4.4 Mega Game Show ฟังร้องได้ล้าน” ที่เพิ่งผ่ำนพ้นไปทำให้นักช้อปได้รับประสบกำรณ์ทำงควำมบันเทิงที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นกำรส่งท้ำยฉลองมหกรรมแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ ใน Shopee 4.4 Mega Shopping Day ได้อย่ำงสวยงำม
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ได้ฟรีจำก App Store Google Play Store และ App Gallery
END