ข่าว

ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโควิด-19 และโอไมครอนออกไปอีก2เดือน ลงราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ขยายเวลาออกพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินคุมโควิด-19 และโอไมครอนออกไปอีก 2 เดือน เริ่มตั้งแต่1ก.พ.-31 มี.ค.65

 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑ 6 ) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๑๕ ออกไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

 

โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงอีกรอบหนึ่งอันเป็นผลจากการที่ ไวรัสดังกล่าวได้เกิดกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron ) ที่มีการกลายพันธุ์ของโปรตีน บนส่วนหนามของไวรัสหลายตำแหน่ง ทำให้สามารถจับยึดเซลล์ของมนุษย์ได้มากขึ้น ทำให้เกิด การระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว

 

ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนเบื้องต้นโดยครอบคลุมกลุ่มประชากร ในประเทศตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดแล้ว แต่ผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose ) ที่สามารถ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังมีจำนวนไม่มากแม้รัฐบาลจะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนดังกล่าวแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุข และต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนหากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ปรากฏปัญหา การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคในประเทศอีกด้วย

 

กรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อธำรงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัย ชีวิตประชาชน และความมั่นคง ทางสาธารณสุขของชาติ

 

ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโควิด-19 และโอไมครอนออกไปอีก2เดือน ลงราชกิจจาฯ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง

 

สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่าน ประกาศพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินคุมโควิด โอไมครอนฉบับเต็ม

 

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๖)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ