เด่นโซเชียล

พิษโควิด-19 "เดอะ วัน ประกันภัย" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เพิกถอนใบอนุญาต แล้ว

พิษโควิด-19 "เดอะ วัน ประกันภัย" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เพิกถอนใบอนุญาต แล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คำสั่งกระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย "เดอะ วัน ประกันภัย" แล้ว เผยข้อเท็จจริงปรากฏ

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 2423/2565 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัท "เดอะ วัน ประกันภัย" จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ความว่า ตามที่บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อนายทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่บริษัทได้รับการผ่อนผันตามประกาศดังกล่าวนั้น ได้ปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

  • (1) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา 27/4 ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้รับแจ้งจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีมติเอกฉันท์ไม่เพิ่มทุน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท

 

 

 

  • (2) จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 และมาตรา 37 (11) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 รวมทั้งยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท

 

 

 

 

  • (3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ปิดประกาศหน้าบริษัทว่า "บริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Website บริษัท (ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์)" โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเข้าไปติดต่อ ณ ที่ทำการบริษัท แต่ไม่ได้รับการบริการใด จากบริษัท การกระทำดังกล่าวเข้าขายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 61/2564 เรื่อง ให้บริษัท "เดอะ วัน ประกันภัย" จำกัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนดและ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ภายหลังจากที่นายทะเบียนได้ออกคำสั่งข้างต้น ได้ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

 

 

อ่านต่อทั้งหมด : คลิกที่นี่

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด