เด่นโซเชียล

พิษโควิด-19 "เดอะ วัน ประกันภัย" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เพิกถอนใบอนุญาต แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คำสั่งกระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย "เดอะ วัน ประกันภัย" แล้ว เผยข้อเท็จจริงปรากฏ

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 2423/2565 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัท "เดอะ วัน ประกันภัย" จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ความว่า ตามที่บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อนายทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่บริษัทได้รับการผ่อนผันตามประกาศดังกล่าวนั้น ได้ปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

  • (1) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา 27/4 ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้รับแจ้งจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีมติเอกฉันท์ไม่เพิ่มทุน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท

 

 

 

  • (2) จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 และมาตรา 37 (11) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 รวมทั้งยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท

 

 

 

 

  • (3) ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ปิดประกาศหน้าบริษัทว่า "บริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Website บริษัท (ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์)" โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเข้าไปติดต่อ ณ ที่ทำการบริษัท แต่ไม่ได้รับการบริการใด จากบริษัท การกระทำดังกล่าวเข้าขายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 61/2564 เรื่อง ให้บริษัท "เดอะ วัน ประกันภัย" จำกัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนดและ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ภายหลังจากที่นายทะเบียนได้ออกคำสั่งข้างต้น ได้ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

 

 

อ่านต่อทั้งหมด : คลิกที่นี่

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลัง, เพิกถอนใบอนุญาต, ธุรกิจประกันวินาศภัย, เดอะ วัน ประกันภัย

 

 

 

logoline