เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร ชาวประมงใน จ.ชุมพร ประมาณ 500 คน นำโดย นายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมประมงปากน้ำปากตะโก นายพิศาล ศันติวิชยะ คณะกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร นายปรีชา สุวีราณุวัฒน์ นายกสมาคมประมงปากน้ำหลังสวน นายจรูญ ไชยะ นายกสมาคมปาะมงด่านสวี นายพิจิตร แซ่ลี้ นายกสมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร นายสัญญา โคตระกูล นายกสมาคมประมงเรืออวนซั้งและเรือร่วม และนางชงโค นิลสถิตย์ นายกสมาคมประมงปะทิวคลองบางสน

 

ได้ร่วมกันชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกิจการประมง และวิถีชีวิตของชาวประมงโดยเร็ว
ต่อมา นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงมาพบผู้ร่วมชุมนุม ก่อนเชิญตัวแทนขึ้นไปร่วมประชุม แล้วลงมารับหนังสือเรียกร้อง เพื่อส่งต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาสรุปได้ว่า ตลอดเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ราชการได้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพและห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกอาชีพ เพราะประสบภาวะขาดทุน มีหนี้สินภาระเพิ่มขึ้น ขาดแรงงานทั้งที่ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปแล้ว แม้กระทรวงเกษตรฯ จะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาต่างๆ ยังไม่คลี่คลายอย่างเป็นรูปธรรม และยังมีปัญหาใหม่ๆ ออกมา เช่น บังคับให้ชาวประมงชำระค่าน้ำมันผ่านระบบฟรีทการ์ด (Fleet Card) ซึ่งเป็นระบบเงินสด ในขณะที่ภาคเกษตรอื่นๆ ภาครัฐกลับดูแลอย่างเต็มที่

จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาดังนี้ 1.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชาวประมงเพิ่มขึ้นอีก ยกเว้นกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้ชาวประมง 2.ขอให้แก้ไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้ 3.ขอให้รัฐบาลเร่งซื้อเรือประมงนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยตั้งงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาทในปี 2563 เพื่อใช้ในการนำเรือประมงออกนอกระบบ 4.ขอให้เร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ชาวประมงโดยด่วนภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ 5.ให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ 6.ให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงโดยเร็ว

7.เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี 8.ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศทันที เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยถูกกฎหมายหรือไม่ ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดสินค้าของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ต้นทุนสูงกว่า และราคาตกต่ำ 9.ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้ชาวประมงโดยด่วน เพราะเกิดปัญหาในการทำประมงมา 4-5 ปีแล้ว ที่ไม่สามารถทำประมงได้ทั้งปี แต่ต้องจ่ายค่าแรงงานตลอดทั้งปี 10.ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ทบทวนแนวทางที่จะให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันบังคับให้ชาวประมงจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวประมงเพิ่มขึ้น และ 11.ขอให้ทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ
ตอนท้ายของหนังสือเรียกร้องระบุว่า หากภาครัฐได้รีบดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องทั้ง 11 ข้อ ก็ขอให้รัฐบาลซื้อเรือประมงพร้อมเครื่องยนต์และเครื่องมือประมงไปให้หมดทั้งประเทศ เพราะชาวประมงคงไม่สามารถทำการประมงได้อีกแล้ว
/////ภาพข่าว นายเอกชนะ  นวนละมัย  ข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร รายงาน