ชีวิตดีสังคมดี

"เงินรายหัวนักเรียน 2567" อนุบาล-ม.ปลาย เช็กด่วน ปรับใหม่ ได้เท่าไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็ก "เงินรายหัวนักเรียน 2567" เงิน อุดหนุน ราย หัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ทุกระดับชั้น ได้เท่าไร ค่า "เครื่องแบบนักเรียน" รับสูงสุด 950 บาท/คน/ปี

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ม.ปลาย ประจำปี 2567 เพื่อให้สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ เงิน อุดหนุน ราย หัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 5 รายการหลัก “เงินรายหัวนักเรียน 2567” ทั้ง ค่าเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน อัปเดตล่าสุด เท่าไรบ้าง เช็กที่นี่

          ภาพประกอบ เงินรายหัวนักเรียน 2567

 • “เงินรายหัวนักเรียน 2567” เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 5 รายการหลัก

 

 1. ค่าจัดการเรียนการสอน
 2. ค่าหนังสือเรียน
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 • ค่าจัดการเรียนการสอน

 

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุตหนุน ทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

 

 

 1. ระดับก่อนประถมศึกษา 1,836 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 918 บาท/คน
 2. ระดับประถมศึกษา 2,052 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,026 บาท/คน
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,740 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,890 บาท/คน/ปี
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,104 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 2,052 บาท/คน

         ภาพประกอบเงินรายหัวนักเรียน 2567

 • ค่าหนังสือเรียน

 

งบประมาณค่าหนังสือเรียน งบประมาณค่าหนังสือเรียน ใช้สำหรับเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับ ก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

 

 1. ค่าหนังสือเรียนก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
 2. ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 656 บาท/คน/ปี
 3. ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 650 บาท/คน/ปี
 4. ค่หนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 653 บาท/คน/ปี
 5. ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 707 บาท/คน/ปี
 6. ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 846 บาท/คน/ปี
 7. ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - 859 บาท/คน/ปี
 8. ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 808 บาท/คน/ปี
 9. ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 921 บาท/คน/ปี
 10. ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 996 บาท/คน/ปี
 11. ค่หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 1,384 บาท/คน/ปี
 12. ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 1,326 บาท/คน/ปี
 13. ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 1,164 บาท/คน/ปี
 14. ค่าหนังสือเรียนชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

 

 • ค่าอุปกรณ์การเรียน

 

งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ต ซิม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ เป็นต้น ในอัตราดังนี้

 

 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา 440 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
 3. ค่าอุปกรณ์การรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
 4. ค่าอุปกรณ์การรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
 5. ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ ปวช.1 - 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

         ภาพประกอบเงินรายหัวนักเรียน 2567

 

 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน

 

 1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 325 บาท/คน/ปี
 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา 400 บาท/คน/ปี
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/
 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 1 - 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท/คน/ปี

 

ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียน สามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/ เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียน ที่จำเป็นได้

 

 

 • ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

 1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 464 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 232 บาท/คน
 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 518 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 259 บาท/คน
 3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้รียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 950 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 475 บาท/คน
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,026 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 513 บาท/คน
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับ ปวช.1 - 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 1,026 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 513 บาท/คน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : prakaspon

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ