ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีนายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน นำส่วนราชการ และประชาชนร่วมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีนายเนตร  สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการอย่างครบถ้วนในคราวเดียวกัน ภายในงานมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ต่างๆ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย

และคลินิกอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้คำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานเกษตรจังหวัด บริการให้คำปรึกษาการเกษตรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร นิทรรศการการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี กลุ่มอารักขาพืช รวมทั้งนิทรรศการจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จ.พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเลือดให้กับเกษตรกร เพื่อตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ซึ่งกิจกรรมต่างๆเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทุกด้านในคราวเดียวกัน มีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไกรในและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการกว่า 300 ราย

ภูเบศวร์  ฝ้ายเทศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุโขทัย