ข่าว

'กยท.' เคาะ 4 ปี 'กองทุนพัฒนายางพารา'ให้ทุนการศึกษา 16 ล. ชูพัฒนาอาชีพยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองผู้ว่า "กยท." เผยพันธกิจ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาตามที่ กำหนด ภายใต้เงิน "กองทุนพัฒนายางพารา" แก่ทายาทชาสวนยาง ผ่าน 4 ปี มอบไป 16 ล้านบาท รวม 40 คน ย้ำแนวคิด มีความรู้ความสามารถเ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ

 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)  เปิดเผยว่า จากการที่ กยท.ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาตามที่ กยท. กำหนด ภายใต้เงิน กองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติ กยท. แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 4  โดยให้ทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด16 ล้านบาท  ขณะนี้มีมีบุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง รับทุนการศึกษาไปแล้ว 40 คน  และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2567  จำนวน 10 คน 

 

 

 


 ทั้งนี้จากการติดตามและประเมินผลการเรียน และการทำงานวิจัย ของบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับทุนการศึกษา  กองทุนพัฒนายางพารา   ประกอบกับกฎเกณฑ์ที่ กยท.คัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน ที่พิจารณาจากความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง   สร้างรายได้ให้ครอบครัว ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ  ในสาขาที่เรียน  บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย  ตลอดจนความสามารถพิเศษอื่น ๆ แล้ว

 

 

 

 

 

 

.

หวังอาชีพการทำสวนยางเกิดความมั่นคง

.

 

กยท.มั่นใจว่า บุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่สำเร็จการศึกษาในปี 2567 และในปีต่อ ๆ ไป จะมีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในท้องถิ่นของตนเอง และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับยางพารา ให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้อาชีพการทำสวนยางในอนาคต มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา

 

 

 

 

 

 

ในปีการศึกษา 2566    ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ กยท.ได้มอบทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญาญาตรีนั้น มีจำนวน 10 ทุน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ของมหาวิยาลัย จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมเรื่องยางตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ การจัดการมาตรฐานสวนยาง และความรู้ในการจัดการสวนยางพารา จนถึงกลางน้ำและปลายน้ำ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราโดยหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการบริหารจัดการส่งออก และการจัดการโลจิสติกส์ 

 

.

เปิดรายชื่อ 9 สถาบัน มอบทุนบุตรชาวสวนยาง

 

 สำหรับสถาบันการศึกษา และหลักสูตรสาขาที่ กยท. กำหนด ประกอบด้วย  1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  จำนวน 1 ทุน 2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน  3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน  1 ทุน

 

 

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์  จำนวน 1 ทุน 5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน  6.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุน 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน

 

 

'กยท.' เคาะ 4 ปี 'กองทุนพัฒนายางพารา'ให้ทุนการศึกษา 16 ล.  ชูพัฒนาอาชีพยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

'กยท.' เคาะ 4 ปี 'กองทุนพัฒนายางพารา'ให้ทุนการศึกษา 16 ล.  ชูพัฒนาอาชีพยั่งยืน

สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)

.

 

 

 

 

8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน   และ 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน รายละเอียดที่กำหนด     ผู้ที่ได้รับทุนต้องเป็นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา และจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาที่ทั้ง 8แห่งที่ กยท. กำหนด 

 

 

 

 


 "การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว  จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบุตรชาวสวนยางให้ได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการนำความรู้ไปสู่การต่อยอด คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมด้านยางพาราให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  ซึ่งกยท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ มาพัฒนาวงการยางพาราไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก " รองผู้ว่าการ กยท.กล่าว

 

 

.

ผู้รับทุนดีใจลดภาระครอบครัว - นำความรู้ที่ได้รับต่อยอด 

.

 

 น.ส. ซัลมา ดือราแม นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยา ลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ประจำปี2566 และบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ยะลา กล่าวว่า   ผูกพันกับอาชีพการทำสวนยาง เพราะช่วยบิดากรีดและเก็บขี้ยางตั้งแต่เด็ก  เมื่อโตขึ้นจึงมีความคิดที่จะพัฒนาน้ำยาง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว   จึงอยากเข้าศึกษาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยียาง  และได้รับข้อมูลว่า   กยท.สนันสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง   จึงสมัครยื่นขอรับทุนกับ กยท.จ.ปัตตานี    และได้รับทุนดีใจมาก เพราะว่าจะได้ศึกษาในสาขาที่ตัวเองชอบ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว

 

 

 

 

 “สาขาที่เรียนนั้น เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การออกแบบ การพัฒนาสูตรยาง รวมไปถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำยาง และการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา   ตั้งใจว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษา  จะตั้งใจเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย    รวมทั้งจะนำความรู้ไปให้ครอบครัว พัฒนาผลผลิตยาง และปรับปรุงการทำสวนยางที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับผลผลิตยางในสวนยางตัวเอง และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว"

 

 

 


น.ส.ซัลมา   กล่าววว่า    ขอบคุณ กยท.ที่ให้ทุนการศึกษา ถือเป็นการให้โอกาสให้บุตรเกษตรกรยางสวนยางได้ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อนำพัฒนาการทำสวนยางพาราให้ได้มาตรฐาน ผลิตผลเพิ่มขึ้น ทุนลดลง ตลอดสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากยางพาราใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการทำสวนยางอย่างยั่งยืน  ต่อไป 
 

 

 

 

'กยท.' เคาะ 4 ปี 'กองทุนพัฒนายางพารา'ให้ทุนการศึกษา 16 ล.  ชูพัฒนาอาชีพยั่งยืน

 

.

 ซัลมา ดือราแม นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด