ข่าว

'กรมการข้าว' ชู 'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว' ติดลม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

" โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว " ปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทย  เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อการเพาะปลูก เดินหน้าไม่หยุด กำแพงเพชร คืบไปแล้วร้อยละ 90

รายงานข่าวจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  กรมการข้าว อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน " โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว " ปี 2566  โดย ร่วมกับผู้นำชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทย  เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพาะปลูกอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดโลก

 

 

 


 โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 58,700 ตัน ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 205,965 ครัวเรือน และดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังสามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาใช้เพาะปลูกได้ถึง 3.91 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี 2.60 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการดำเนินโครงการฯ   จะทำให้ชาวนาได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปปลูก ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีได้ตามความต้องการของตลาด 

 

'กรมการข้าว' ชู 'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว' ติดลม

ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

.

 

 

เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาเพิ่มขึ้นและสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้เกษตรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในการเพาะปลูกในครั้งถัดไป ทั้งนี้ จากข้อมูลของ กรมการข้าว พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเห็นว่าควรมีการดำเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึง

 

 

 

 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เปิดเผยว่า นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี   อันจะส่งผลให้การผลิตข้าวของจังหวัดกำแพงเพชร มีผลผลิตที่ดีขึ้น เพื่อที่จะนำเอาเข้าไปสู่ในภาวะการแข่งขันการส่งออกของข้าวของประเทศได้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันในโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว  ที่จ.กำแพงเพชร ดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวไปได้แล้วประมาณ 90%   โดยเกษตรกรที่มีความสนใจสามารถรวมกลุ่มกันมาแจ้งให้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือแจ้งให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อให้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ไปชี้แจงโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรได้รับทราบ นอกจากนี้สําหรับเกษตรกรในรายคุณสมบัติตกหล่นหรือไม่เข้าข่าย ยังมีโอกาสในการเข้าร่วม โครงการในปีถัดไป   ขอให้รีบดําเนินการตรวจสอบการขึ้น ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรักษา สิทธิ์ต่างๆ และสามารถเข้าร่วมโครงการในปีถัดไปในปี2567 ต่อไป ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  กล่าว

 

 

'กรมการข้าว' ชู 'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว' ติดลม

'กรมการข้าว' ชู 'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว' ติดลม

'กรมการข้าว' ชู 'โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว' ติดลม

 

 

โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว  ที่จ.กำแพงเพชร โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ซึ่งดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวไปได้แล้ว 90%  

.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด