ข่าว

กรมการข้าว : ภารกิจรับรองพันธุ์ข้าว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ สนับสนุนเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมการข้าว"   มีภารกิจต่อวงการปลูกข้าวอาจะกล่าวได้ว่า ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ในบรรดาขอบเขตของการทำงานนั้น คือ การรับรองพันธุ์ข้าวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ ก่อนที่จะได้พันธุ์ใหม่ไปเผยแพร่ แนะนำ ให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูก

"กรมการข้าว"    ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   มีภารกิจเกี่ยวกับข้าว  ประกอบด้วย การพัฒนาการปลูกข้าว  , การพัฒนาพันธุ์ข้าว , การอนุรักษ์คุ้มครองพันธุ์ข้าว , การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว,  การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา   และ การรับรองพันธุ์ข้าวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ ก่อนที่จะได้พันธุ์ใหม่ไปเผยแพร่ แนะนำ ให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูก เป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิตข้าวคุณภาพดีของเกษตรกร 

 

 

 

เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองแล้ว ได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัด มีที่มาและประวัติการปรับปรุงพันธุ์ที่ถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์และลักษณะทางการเกษตรที่เชื่อถือได้ มีคำแนะนำถึงข้อดีและข้อจำกัดของพันธุ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อขยายผลออกสู่เกษตรกรได้ตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง เกษตรกรจะมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีคุณสมบัติตรงตามพันธุ์ไว้ใช้ในการปลูกต่อไป

 

 

 

กรมการข้าว : ภารกิจรับรองพันธุ์ข้าว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ สนับสนุนเกษตรกร

กรมการข้าว : ภารกิจรับรองพันธุ์ข้าว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ สนับสนุนเกษตรกร

 

กองวิจัยและพัฒนาข้าว  ในสังกัด กรมการข้าว   ระบุว่า   การรับรองพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว เป็นการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การตรวจสอบรับรองมาตรฐานพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตรงตามความต้องการของตลาดและเกษตรกร จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดสำหรับการขอรับรองพันธุ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและให้การพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวให้มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

 

 


สำหรับ"พันธุ์ข้าว" ที่ขอยื่นรับรองพันธุ์กับกรมการข้าว ต้องเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนทางวิชาการ หรือเป็นพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ที่นำมาจากแหล่งอื่น หรือพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วไป สามารถตรวจสอบประวัติและที่มาของพันธุ์ได้ มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว มีความสม่ำเสมอในประชากร มีความเสถียรของลักษณะปรากฎ มีความพร้อมของเมล็ดพันธุ์ และข้อมูลพันธุ์ข้าวประกอบการพิจารณารับรองพันธุ์ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมการข้าว ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

พันธุ์ข้าวที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมการข้าวvvจะให้การรับรองพันธุ์เป็น 2 ประเภท คือ พันธุ์รับรอง (Certified Variety) และพันธุ์แนะนำ (Recommended Variety)  สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://brrd.ricethailand.go.th หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กรมการข้าว : ภารกิจรับรองพันธุ์ข้าว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ สนับสนุนเกษตรกร

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด