ข่าว

กวก.เตรียมชงร่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์ "กัญชง-กัญชา-กระท่อม" ปลูกใน ปท.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมวิชาการเกษตร ( กวก.) เตรียมเสนอร่างประกาศการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ "กัญชง กัญชา กระท่อม" ปลูกในประเทศ พร้อมแก้ไขเพิ่ม 3 พืชเข้า พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช หนุนพัฒนาพันธุ์ รับปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้ พร้อมจับมือเอกชนหนุนการตลาดนำการผลิต

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (กวก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานพืชชนิด "กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพร" ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 25 เมษายน 2565 ว่าที่ ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขกฎหมาย แก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการยกร่างระเบียบใหม่ภายใต้กฎหมายที่ "กวก." ดูแลเพื่อออกมารองรับการปลดล็อกพืชทั้ง 3 ชนิด ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ตามนโยบาย"กัญชาเสรี"เพื่อการแพทย์ของรัฐบาลการที่ได้มีการ "ปลดล็อคกัญชา กัญชง" พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และสนับสนุนให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

 

กรมได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้ ก่อนที่จะเสนอต่อ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาลงนามเพื่อบังคับใช้ต่อไป อาทิ การเปลี่ยนสถานภาพของพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ภายใต้ "พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507" เพื่อบรรจุพืชทั้ง 3 ชนิดเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะต้องมีการควบคุมการนำเข้า การนำเข้าอนุญาตเฉพาะเมล็ดพันธุ์เท่านั้นเพื่อให้นำมาปลูกภายในประเทศ รวมถึงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพื่อรองรับกรณีที่เกษตรกรไทยหรือสถาบันการศึกษาสามารถพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ใหม่

 

 

      กวก.เตรียมชงร่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์ "กัญชง-กัญชา-กระท่อม" ปลูกใน ปท.

นอกจากส่งเสริมการปลูกในระดับต้นน้ำแล้ว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรได้จับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรมีการปลูกและแปรรูปโดยภาคเอกชนภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต นายระพีภัทร์ กล่าว

      กวก.เตรียมชงร่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์ "กัญชง-กัญชา-กระท่อม" ปลูกใน ปท.

สำหรับการเตรียมรองรับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ กรมได้มีการตั้งศูนย์พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กัญชง กัญชา ใน 27 ศูนย์ทั่วประเทศมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก รูปแบบการปลูกทุกมิติและมีความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา "กัญชง กัญชา" จะร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

   กวก.เตรียมชงร่างนำเข้าเมล็ดพันธุ์ "กัญชง-กัญชา-กระท่อม" ปลูกใน ปท.

ส่วน "พืชกระท่อม" จะใช้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานีเป็นจุดแรกไปพรางก่อนเพื่อพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต โดยมีความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา "พืชกระท่อม" กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

 


 

นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแก้ไขกฏหมายและยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ "พืชทั้ง 3 ชนิด" จากเดิมเป็นพืชเสพติด เมื่อมีการปลดล็อคพ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงต้องปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ รองรับ และทั้งหมดจะมาสรุปอีกครั้งวันที่ 28 เม.ย.นี้

 

ประกอบด้วยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยประกาศให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil และส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชชนิดกัญชา (Cannabis) จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

 

และในการประชุมยังมีการพิจารณาร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร 2 เรื่องคือ เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. ... และเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. ... เพื่ออนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม

 

นอกจากนี้มีการรายงานความคืบหน้า การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชชนิด "กัญชา กัญชง และกระท่อม" เพื่อใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนพันธุ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการลงนามของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ