ข่าว

"นายกฯ"ลงนามรับรอง ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ของ ภท.แล้ว ส่งกลับสภา รอบรรจุวาระ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เซ็นรับรอง ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ของพรรคภูมิใจไทย และส่งกลับสภาแล้ว รอบรรจุระเบียบวาระ

เมื่อ 22 ก.พ.65  มีหนังสือด่วนที่สุดจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ นร 0404/2540 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. … ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 134 และส่งไปเพื่อ "นายกรัฐมนตรี" พิจารณาตามมาตรา 133 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

ในการนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กราบเรียน "นายกรัฐมนตรี"พิจารณาและลงนามรับรองร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. … แล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยมีนางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนาม

logoline