ข่าว

เช็คด่วน ประกาศเตรียมสถานที่และควบคุมปลูก"กัญชา"ทำอย่างไร ลงราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย "ปลูกกัญชา"ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด ราชกิจจาฯ ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชาปี64 (คลิกอ่านรวมประกาศเกี่ยวกับการปลูก การผลิตกัญชา)

ภายหลังเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564  ยังได้ออกประกาศเกี่ยวกับควบคุมดูแลการผลิต จำหน่าย กัญชาอีกหลายฉบับด้วยกัน  อาทิ  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอปรับแผนการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564  ,ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยสำหรับการสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. 2564 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการนำเข้ากัญชาหรือกัญชงในแต่ละครั้งที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อแสดง ณ ด่านตรวจพืช พ.ศ. 2564    อย่างไรก็ดี  ยังได้มีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. 2564   ประกาศลงราชกิจจาฯ มีผลประกาศใช้แล้วเช่นกัน  

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. 2564 

 

มีเนื้อหาว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 45 ( 1 ) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564  ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 432-8/2564  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เช็คด่วน ประกาศเตรียมสถานที่และควบคุมปลูก"กัญชา"ทำอย่างไร ลงราชกิจจาฯ

ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกอาจดำเนินการปลูกกัญชาในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

 

(1) การปลูกในระบบปิด (Indoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปิด โดยมีการควบคุม สภาพแวดล้อมในการปลูก เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ ปริมาณ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

(2) การปลูกในระบบกึ่งเปิด ที่เป็นการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) โดยใช้แสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากหลอดไฟเทียม และอาจมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกอื่น ๆ ร่วมด้วย

(3) การปลูกในระบบเปิด (Outdoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปลูกแบบแปลงปลูกกลางแจ้ง

เช็คด่วน ประกาศเตรียมสถานที่และควบคุมปลูก"กัญชา"ทำอย่างไร ลงราชกิจจาฯ

ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกต้องจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

(1) ด้านสถานที่ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (ก) แสดงเลขที่ที่ตั้งและที่อยู่ตามที่ปรากฏในคำขอรับใบอนุญาต (แบบกัญชา 1) (ข) แสดงแบบแปลนของตัวอาคาร ชั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลางแจ้ง (ค) ประตูทางเข้าออกพื้นที่ปลูกควรทำจากวัสดุแข็งแรงและทนทาน สามารถป้องกัน การเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และจำกัดจำนวนประตูเข้าออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทางหนีไฟด้วย (ง) หากดัดแปลงโครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 

(2) ด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ปลูกรวมถึงบริเวณประตูทางเข้าออก

(ข) ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก โดยติดตั้งกุญแจล็อคหรือการควบคุม การเข้าออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่ 

(ค) กล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องมีระบบบันทึกความจำ และให้สำรองไฟล์ข้อมูล (back-ups data) โดยอาจถ่ายโอนข้อมูลไว้ในอุปกรณ์รูปแบบอื่น ๆ อย่างน้อย 6  เดือน

(ง) จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ

(จ) จัดให้มีรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน

(ฉ) จัดให้มีมาตรการตรวจสอบมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลักลอบนำกัญชาออกนอกพื้นที่

 

(3 ) ด้านการเก็บรักษา ให้ดำเนินการจัดให้มีรายชื่อผู้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานที่จัดเก็บกัญชา โดยได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

(4) ด้านการควบคุมการปลูก ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

(ก) ดำเนินการปลูกตามมาตรฐานการปลูก โดยมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการควบคุม การปลูกและการเก็บเกี่ยว

 

(ข) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในกรณีพื้นที่ปลูกมีขนาดไม่เกิน 50  ตารางเมตร อาจดำเนินการตาม (2 ) (ก) และ (ค) หรือไม่ก็ได้

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม....

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การขนส่งกัญชาของผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูก พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรุงและสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่สำหรับคนไข้เฉพาะราย และการจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ปรุงยา พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ