ข่าว

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดูกันชัดๆ...หลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง “กัญชา” ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข มีผล 27 พ.ย.64 เป็นต้นไป ไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเนื้อหาระบุว่า
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสาม และมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา๒๖/๒ วรรคสาม มาตรา ๒๖/๓ วรรคสาม มาตรา ๒๖/๕ (๗) มาตรา ๓๔/๑ (๑) (๒) และ (๖) มาตรา ๓๔/๒ (๑) และ (๖) และมาตรา ๓๔/๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง "กัญชา"

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด